Hae tästä blogista

tiistai 12. maaliskuuta 2019

Halmstad 2.3.

Iwan Boko v. 700 13.3, v. 1000 13.4
Procolate v. 700 13.2, v. 1000 13.1
Derby Simoni v. 700 13.1, v. 1000 13.3
Hevin Boko v. 700 10.2, v. 1000 10.6
Randemar R.D. v. 700 11.6, v. 1000 13.0
Dante Boko v. 700 11.8, v. 1000 11.8
Darling Harbour v. 700 11.2, v. 1000 13.0
Sinfonia d'Amore v. 700 13.4, v. 1000 13.1
Dynamite Light v. 700 13.1, v. 1000 13.1
Becker v. 700 16.2, v. 1000 16.6

Vermo 2.3.

Lady Nightingale v. 700 14.6, v. 1000 15.5
Benito Bosco v. 70016.4, v. 1000 17.6
Vappuäijä v. 700 16.9, v. 1000 28.2
Beat Of Love v. 700 13.0, v. 1000 13.3
Tuurin Toivo v. 700 24.4
Willow Pride v. 700 13.5, v. 1000 14.8
Newyorker Li v. 700 14.6, v. 1000 13.9
Jepulis v. 700 24.9, v. 1000 24.9
Exuberance v. 700 10.1, v. 1000 12.0
Herra Heinämies v. 700 27.1, v. 1000 27.3
Hotshot Luca v. 700 12.5, v. 1000 13.0

lauantai 9. maaliskuuta 2019

Bollnäs 28.2.

Valeur v. 700 10.8, v. 1000 12.5
Västerbo Jolene v. 700 14.3, v. 1000 14.4
I'll Fixit v. 700 12.7, v. 1000 13.0
Valzer Jet v. 700 12.8, v. 1000 15.9

Oulu 28.2.

Bothnic Blitz v. 700 19.3, v. 1000 19.5
Livi Mystery v. 700 16.3, v. 1000 16.2
Chris Crystal v. 700 13.3, v. 1000 15.0
Arctic Ile v. 700 13.8, v. 1000 14.2
Vixus v. 700 31.2, v. 1000 30.5
Credit Line v. 700 14.6, v. 1000 15.3

Åby 27.2.

Bearway v. 700 15.5, v. 1000 16.1
Zanzibar Effe v. 700 11.7, v. 1000 13.9
Power v. 700 16.3, v. 1000 17.5
Chilli Lane v. 700 14.7, v. 1000 15.3
Felix Am v. 700 14.8, v. 1000 15.0
Darshana v. 700 12.2, v. 1000 13.3
Vincent As v. 700 13.1, v. 1000 14.0
Hierro Boko v. 700 13.8, v. 1000 14.8

Solvalla 27.2.

Atlas Kronos v. 700 14.0, v. 1000 15.7
Zelante Ek v. 700 13.4, v. 1000 13.9
Veans Benellis v. 700 13.9
Fabulous Journey v. 700 12.4, v. 1000 14.9
Emmylou v. 700 12.7, v. 1000 14.0
Rise Again v. 700 15.2, v. 1000 15.2
El Fitzgerald v. 700 13.3, v. 1000 13.1
Bossy Alley v. 700 11.2, v. 1000 12.6
Fleuron d'Omroy v. 700 13.4, v. 1000 14.3

Solvalla 26.2.

Easy So Easy v. 700 12.5, v. 1000 14.6
Fort Knox v. 700 14.8, v. 1000 16.2
Isco Boko v. 700 11.8, v. 1000 12.9
Tequila Gel v. 700 12.3, v. 1000 13.1
Janis Joplin Boko v. 700 17.1, v. 1000 17.0
Viking Brodde v. 700 13.1, v. 1000 14.1
Hankypanky Rubyred v. 700 11.9, v. 1000 13.5
Thengill v. 700 12.9, v. 1000 14.0
Yieldson v. 700 12.5, v. 1000 133.