Hae tästä blogista

torstai 30. kesäkuuta 2022

Solvalla 10.6.

Brightside v. 700 14.2, v. 1000 14.8

Robthebank v. 700 12.1, v. 1000 13.7

Jennifer Sisu v. 700 10.3, v. 1000 11.4

Googoo Byebye v. 700 12.9, v. 1000 13.8

E.L.Jetpack v. 700 9.3, v. 1000 10.9

Hunting Widow v. 700 9.5, v. 1000 10.8

Joy Alissa v. 700 10.6, v. 1000 10.3

Maverick Dream v. 700 13.3, v. 1000 13.5

Kuopio 10.6.

Smokin Boy v. 600 15.0

Dreams v. 700 16.3, v. 1000 17.8

Armando v. 700 26.4, v. 1000 27.1

Kukkarosuon Veera v. 700 26.8, v. 1000 26.8

The Story v. 700 15.1, v. 1000 14.5

Goddess Dione v. 700 14.2, v. 1000 15.6

Money Vice v. 700 14.8, v. 1000 15.4

Teivo 10.6.

Bossaround v. 700 12.7, v. 1000 14.4

Laxvikens Amiral v. 700 11.8, v. 1000 12.8

Go West Young Man v. 700 11.0, v. 1000 12.9

Suvionni v. 700 25.6, v. 1000 25.8

Meet Me In Shade v. 700 13.8, v. 1000 14.0

He's A Horse v. 700 13.1, v. 1000 13.4

Kleppe Södå v. 700 21.4, v. 1000 22.1

Viesmanni v. 700 23.0, v. 1000 25.1

sunnuntai 26. kesäkuuta 2022

Lahti 9.6.

Divina La Renta v. 700 16.5, v. 1000 16.6

Lake's Cerafina v. 700 13.3, v. 1000 15.4

Hertus v. 700 12.8, v. 1000 13.9

Deangelo v. 700 10.6, v. 1000 11.2

Mr Big Star v. 700 12.0, v. 1000 12.4

Her Royal Highness v. 700 10.6, v. 1000 11.9

Rarity Red v. 700 12.6, v. 1000 14.1

The Dude v. 700 12.7, v. 1000 13.2

Trumppi v. 700 26.0, v. 1000 26.5

Tingsryd 8.6.

Dart Kronos v. 900 12.1

Con Crowe v. 700 11.2

Palmyra v. 700 8.1

Inspiration v. 800 8.9

Cabasse v. 800 11.3

Tycoon Conway Hall v. 600 10.7, v. 1000 9.9

Toto Barosso v. 700 10.2

Aragorn As v. 800 10.5


Vermo 8.6.

Cala Bona v. 700 18.6, v. 1000 17.4

Ice Wine v. 700 13.4, v. 1000 13.5

Morris v. 700 12.9, v. 1000 13.2

Amille Annabel v. 700 17.4, v. 1000 16.3

Top Class Kemp v. 700 13.2, v. 1000 13.5

Suvelan Rinssi v. 700 24.6, v. 1000 25.2

Magic Madonna v. 700 11.3, v. 1000 12.3

Gambiino v. 700 12.6, v. 1000 14.1


Eskilstuna 7.6.

Millie de Veluwe v. 700 13.7, v. 1000 13.8

Jongleur v. 700 10.9, v. 1000 11.5

Janks Morten v. 700 15.7, v. 1000 14.1

Fantaghiro Brick v. 600 9.8, v.1000 13.2

Real Scotch v. 700 11.1, v. 1000 12.6

Ies Elisabeth v. 700 11.0, v.1000 11.9

Southwind Boko v. 700 10.5, v. 1000 11.9

Lexington Yoda v. 700 11.9, v. 1000 13.2

Icouldbetheone v. 700 13.5, v. 1000 14.1

Midyat Zaz v. 700 19.1, v. 1000 17.6