Hae tästä blogista

sunnuntai 30. elokuuta 2020

Romme 15.8.

 Ie Elisabeth v. 700 8.4, v. 1000 10.5

Helios Di Quattro v. 700 11.0, v. 1000 12.3

Ribaude v. 700 9.6, v. 1000 11.8

Malvha Ha v. 700 11.7, v. 1000 11.9

Awesome Kronos v. 700 10.3, v. 1000 12.3

Globalsatisfaction v. 700 8.4, v. 1000 11.0

Marre's Dreamboy v. 700 9.2, v. 1000 11.3

Merritt v. 700 8.0, v. 1000 9.7

Ylivieska 15.8.

 Giant Leap v. 700 14.7, v. 1000 16.4

Moonlight Velvet v. 700 13.2, v. 1000 14.3

Sorretun Voima v. 700 24.6, v. 1000 24.7

Zultanio v. 700 13.5, v. 1000 14.4

Evartti v. 700 22.0, v. 1000 23.6

Anni Sue v. 700 11.9, v. 1000 13.8

Rose Töll v. 700 17.1, v. 1000 17.4

Liisan Tulilintu v. 700 26.8, v. 1000 26.6

Express Duo v. 700 11.8, v. 1000 12.3

Pertturi v. 700 23.9, v. 1000 24.5

Romme 14.8.

 Armani Degato v. 700 10.4, v. 1000 10.3

Zorro Kronos v. 700 10.6, v. 1000 12.2

Bank Wise As v. 700 9.9, v. 1000 12.1

Big Shot v. 700 11.3, v. 1000 11.6

Apollon de Kacy v. 700 12.0, v. 1000 13.0

Solvalla 14.8.

Shejk v. 700 13.2, v. 1000 13.7

Frodo S. v. 700 10.6, v. 1000 11.6

Selected News v. 700 12.7, v. 1000 12.1

Bear Hope v. 700 11.6, v. 1000 12.3

Eddy West v. 700 12.0, v. 1000 13.9

Head Run v. 700 12.7, v. 1000 13.5

Joule V.S. v. 700 12.3, v. 1000 13.4

Myse d'Erpion v. 700 13.7, v. 1000 15.1

Ylivieska 14.8.

 Vilahus v. 700 25.3, v. 1000 27.0

Hillbilly Pete v. 700 14.0, v. 1000 14.4

Mucklemimmy v. 700 13.9, v. 1000 15.0

Special Present v. 700 13.4, v. 1000 14.4

Erehys v. 700 24.6, v. 1000 26.8

Armani Press v. 700 14.2, v. 1000 13.8

Pertturi v. 700 22.7, v. 1000 24.2

Cradled In Love v. 700 15.0, v. 1000 16.0

Goncourt Dairpet v. 700 13.6, v. 1000 14.8

Lahti 14.8.

 Arnie's Emilie v. 700 14.8, v. 1000 16.1

Siirin Santtu v. 700 29.3, v. 1000 29.8

Wizard Wayne v. 700 13.8, v. 1000 14.3

River King v. 700 11.0, v. 1000 12.4

Bebe v. 700 27.0, v. 1000 27.2

Riksun Kingi v. 700 26.5, v. 1000 27.7

Paddock's Star v. 700 12.6, v. 1000 13.6

Haldiaz v. 700 11.9, v. 1000 14.0

keskiviikko 26. elokuuta 2020

Bollnäs 13.8.

 Napoleon Cash v. 700 12.6, v. 1000 15.0

Danilo Brick v. 700 11.5, v. 1000 12.3

New Young v. 700 12.7, v. 1000 15.4

Bally T.N. v. 700 11.3, v. 1000 13.1

Vivacious Allie v. 700 10.4, v. 1000 12.3

tiistai 25. elokuuta 2020

Jyväskylä 13.8.

 Hiipeli v. 700 2.4, v. 1000 28.5

Benjamin Song v. 700 15.4, v. 1000 16.8

Säihkeen Sähinä v. 700 24.6, v. 1000 26.1

Hujake v. 700 25.3, v. 1000 25.9

Parvelan Retu v. 700 24.8, v. 1000 26.2

Golden Eleven v. 700 13.4, v. 1000 14.0

Might Be Romeo v. 700 12.0, v. 1000 13.0

Indyana Joness v. 700 13.0, v. 1000 13.9

Mitt Hjärtas Tango v. 700 26.0, v. 1000 28.0

Nu Del v. 700 1.6, v. 1000 14.0

Boden 12.8.

 Glamour De Desert v. 700 15.3, v. 1000 16.2

Rally Ida v. 700 12.4, v. 1000 13.8

Carisma Sisu v. 700 13.7

Silver Bullit v. 700 12.1, v. 1000 13.3

Noble Amok v. 700 12.0

Kaptah v. 700 13.8, v. 1000 15.1

Yankee Blue v. 700 13.0, v. 1000 13.2

Global Wizard v. 700 12.3, v. 1000 13.0

Vermo 12.8.

 Burnout v. 700 16.0, v. 1000 16.2

Vennelmon Varma v. 700 27.1, v. 1000 27.9

Virin Vihtori v. 700 24.5, v. 1000 24.9

Effronte Photo v. 700 10.9, v. 1000 12.0

Silenos Clearsky v. 700 13.1, v. 1000 14.3

Baron Box v. 700 15.2, v. 1000 16.4

Fox Lover v. 700 13.7, v. 1000 14.4

Marschall Match v. 700 10.4, v. 1000 12.2

Peanuts v. 700 9.4, v. 1000 11.6


Jägersro 11.8.

 Global Beware v. 700 12.2, v. 1000 13.9

Coumba v. 700 13.7, v. 1000 14.8

Gypsy Eyes v. 700 12.5, v. 1000 14.9

Gangman Style K. v. 700 12.8, v. 1000 13.2

Mellby Ironman v. 700 12.7, v. 1000 13.5

Dontlooseallmoney v. 700 9.0

Velten Limelight v. 700 12.3, v. 1000 12.1

Nero Maximus v. 700 11.7, v. 1000 11.8

Fox On The Run v. 700 16.7, v. 1000 16.1

Kuopio 11.8.

 El Houdini v. 700 15.0, v. 1000 15.2

Vuaran Velhotar v. 700 26.3, v. 1000 27.4

El Highway v. 700 12.4, v. 1000 13.9

Jumiini v. 700 22.1, v. 1000 24.2

Downshifter v. 700 13.6, v. 1000 14.7

Kitzune G.G: v.11.7, v. 1000 12.2

El Dirtyman v. 700 12.8, v. 1000 13.9

Nope's Diamond v. 700 13.5, v. 1000 14.1

Solvalla 10.8.

 Bandido Gar v. 700 10.7, v. 1000 11.7

Fabulous Pellini v. 700 8.0, v. 1000 10.1

Surf'n Turf v. 700 9.6, v. 1000 11.6

Digital Class v. 700 8.9, v. 1000 10.2

Enge Astarte v. 700 11.1, v. 1000 13.4

Staro On The Rocks v. 700 11.2, v. 1000 11.7

Samvais v. 700 11.7, v. 1000 12.2

Happy Romeo v. 11.1, v. 1000 11.8

Amelie Grif v. 700 12.0, v. 1000 12.5

Bästa Sebbe v. 700 12.6, v. 1000 13.2

Oulu 10.8.

 The World Is Mine v. 700 15.6, v. 1000 15.8

Koskelan Helemi v. 700 26.4, v. 1000 26.1

M.T.Master Don v. 700 12.4, v. 1000 13.3

Cameleo Press v. 700 12.8, v. 1000 14.5

Trouble Leader v. 700 13.5, v. 1000 14.3

Excel Porsche v. 700 15.4, v. 1000 15.5

maanantai 24. elokuuta 2020

Joensuu 9.8.

 Ashley Face v. 700 14.7, v. 1000 16.2

Obrigado v. 700 10.0, v. 1000 11.3

Rebel Rapid v. 700 12.1, v. 1000 13.2

Viliviima v. 700 24.7, v. 1000 24.6

Hello Kent v. 700 11.8, v. 1000 13.1

Makemake v. 700 12.5, v. 1000 12.8

Al's Sweet Svea v. 700 12.9, v. 1000 13.6

Åby 8.8.

 Hopeusteponalego v. 700 12.0, v. 1000 12.5

Dortmund v. 700 12.5, v. 1000 13.1

Staro Leonardo v. 700 8.6, v. 1000 11.4

Cyrano De B. v. 700 10.1, v. 1000 11.2

Pine Muscle v. 700 10.6, v. 1000 12.8

Aramis Bar v. 700 10.3, v. 1000 11.0

Karamel Hill v. 700 11.0, v. 1000 11.6

Vagabond Bi v. 700 8.8, v. 1000 9.3

Zap Di Girifalco v. 700 8.6, v. 1000 10.0

Moni Viking v. 700 8.2, v. 1000 9.3

Lightbay v. 700 12.5, v. 1000 13.4

Mikkeli 8.8.

 Gold Lily v. 700 15.2, v. 1000 16.2

Huvin Aihe v. 700 26.9, v. 1000 29.1

Exotic Linda v. 700 11.1, v. 1000 12.8

Callela Loyalty v. 700 13.7, v. 1000 12.9

Marmardu v. 700 26.8, v. 1000 26.0

Proud Angelique v. 700 14.0, v. 1000 15.0

Paakkarin Myrsky v. 700 22.7, v. 1000 24.2

Runaway Nina v. 700 12.1, v. 1000 13.8

Leemark's Celica v. 700 13.8, v. 1000 14.9

sunnuntai 23. elokuuta 2020

Teivo 8.8.

 Pope v. 700 15.8, v. 1000 15.3

Stonecapes Thor v. 700 14.4, v. 1000 14.9

Flashdance Sisu v. 700 12.6, v. 1000 13.5

Umberto Croft v. 700 12.8, v. 1000 13.0

Vixeli v. 700 21.3, v. 1000 22.1

Mainio v. 700 10.6, v. 1000 11.8

Mustamani v. 700 25.5, v. 1000 25.2

Piteraq v. 700 11.2, v. 1000 12.8

An-Dorra v. 700 9.0, v. 1000 11.4

Lakuri v. 700 21.4, v. 1000 22.3

Hotshot Luca v. 700 9.0, v. 1000 11.8

Turku 7.8.

 Stonecapes Tricky v. 700 12.5, v. 1000 13.7

Perfect Chapman v. 700 12.7, v. 1000 13.1

Stardust Comery v. 700 13.7, v. 1000 14.2

Bismarck Comery v. 700 13.1, v. 1000 13.0

Merran Jyske v. 700 21.6, v. 1000 23.4

Mascate Match v. 700 10.1, v. 1000 11.5

Battle Jack v. 700 11.8, v. 1000 12.3

Night Guard v. 700 12.6, v. 1000 14.2

Pilpo Reppuli v. 700 25.9, v. 1000 25.6

Vieremä 7.8.

 Gute Band v. 700 11.3, v. 1000 12.4

Amiraal Victor v. 700 14.7, v. 1000 16.5

Father Christmas v. 700 14.5, v. 1000 15.8

Ponnen Aatos v. 700 22.9, v. 1000 23.7

Hujake v. 700 24.6, v. 1000 27.4

Mustasukka v. 700 26.6, v. 1000 27.3

Uncia v. 700 13.7, v. 1000 15.0

Mountain St Leo v. 700 17.6, v. 1000 17.7

Åby 6.8.

 Procalate v. 700 9.3, v. 1000 11.3

Head Run v. 700 13.0, v. 1000 13.0

Gomez v. 700 10.7, v. 1000 13.1

Kali Smart v. 700 12.4, v. 1000 13.3

Dekanen K. v. 700 9.8, v. 1000 10.9

Lucky WInd v. 700 12.2, v. 1000 13.1

Solvalla 6.8.

 Phantasm Tile v. 700 9.6, v. 1000 12.3

Ingesson v. 700 13.9, v. 1000 13.3

Fort Knox v. 700 11.0, v. 1000 11.8

Jalna Boko v. 700 10.1, v. 1000 11.3

Hoboken Am v. 700 10.8, v. 1000 11.7

Ganette Am v. 700 10.9, v. 1000 11.9

Don't Be Weak v. 700 10.6, v. 1000 11.2

Keegan Trot v. 700 12.5, v. 1000 12.9

Lahti 6.8.

 Piece Of Hero v. 700 14.3, v. 1000 15.1

Dusktodawn Boogie v. 700 17.1, v. 1000 17.3

Sahara Sandstorm v. 700 10.7, v. 1000 11.9

Chapitre Un v. 700 11.4, v. 1000 12.9

B. Riitu v. 700 25.2, v. 1000 25.8

Sultan Journey v. 700 12.2, v. 1000 12.8

Carbon Crystal v. 700 14.2, v. 1000 15.1

Vilikin Varma v. 700 25.9, v. 1000 26.5

Road To Hill v. 700 15.2, v. 1000 14.0

Mantorp 5.8.

 Solkattens Ferrari v. 700 11.7, v. 1000 13.2

Spectacular v. 700 15.3, v. 1000 16.6

Choco Garline v. 700 13.4, v. 1000 13.1

Oracle Tile v. 700 13.2, v. 1000 13.5

Wild Love v. 700 9.8, v. 1000 10.3

Sashay Kemp v. 700 13.5, v. 1000 14.2

Inti Boko v. 700 10.6, v. 1000 11.0

Aetos Kronos v. 700 9.3, v. 1000 11.2

Ganga Bae v. 700 10.4, v. 1000 11.6

American Dream v. 700 12.7

Vermo 5.8.

 Orvar Iver v. 700 14.4, v. 1000 14.6

Aika-Valtti v. 700 26.3, v. 1000 28.4

Magnifique Elise v. 700 13.6, v. 1000 15.6

Mr Hot Shot v. 700 11.7, v. 1000 11.9

Burnout v. 700 12.2, v. 1000 12.9

Stonecapes Respect v. 700 16.8, v. 1000 15.5

Poetry In Motion v. 700 12.7, v. 1000 13.3

Fakir Nyx v. 700 12.6, v. 1000 13.0

Issakan Vao v. 700 25.0, v. 1000 25.8

sunnuntai 16. elokuuta 2020

Jägersro 4.8.

 Maggie Cash v. 700 12.5, v. 1000 13.3

Ture L.A. v. 700 11.9, v. 1000 13.3

Bahama Passion v. 700 11.5, v. 1000 13.7

Global Workaholic v. 700 13.7, v. 1000 13.7

Aura S.L. v. 700 8.4, v. 1000 10.1

Gravity Pace v. 700 10.2, v. 1000 11.5

Pori 4.8.

 Briljantti Buugi v. 700 26.1, v. 1000 26.2

Happy Joy v. 700 15.2, v. 1000 16.4

Liinan Liekki v. 700 23.7, v. 1000 25.0

Cameron Evo v. 700 10.4, v. 1000 12.0

Varjonova v. 700 23.1, v. 1000 24.3

Minecraft v. 700 12.1, v. 1000 13.2

Lemon Breezer v. 700 12.4 , v. 1000 13.8

Kiss Of Judas v. 700 11.1, v. 1000 12.9

Langen's Motörhead v. 700 15.6, v. 1000 16.2

Hallan Ruusu v. 700 23.6, v. 1000 24.1

Färjestad 3.8.

 Hittlite v. 700 14.4, v. 1000 14.7

Bo Diddley v. 700 12.9, v. 1000 14.8

Nikita Sunrise v. 700 10.9, v. 1000 12.2

Hell Bent For Am v. 700 10.5, v. 1000 12.6

No Doubt v. 700 10.8, v. 1000 11.3

Namanga Bo v. 700 13.3, v. 1000 14.1

Aperfecttric v. 700 10.7, v. 1000 11.2

Comes With Age v. 700 10.5, v. 1000 12.1

Clockwork v. 700 11.0, v. 1000 12.9


Seinäjoki 2.8.

 Troopers v. 700 11.8, v. 1000 12.3

Hetviina v. 700 21.1, v. 1000 23.0

Evartti v. 700 19.6, v. 1000 20.7

Tanpopo v. 700 12.1, v. 1000 13.0

Mary Hotshot v. 700 15.6, v. 1000 14.7

Better Boss v. 700 11.6, v. 1000 13.3

Humiseva v. 700 25.5, v. 1000 23.9

In Royalty Boko v. 700 12.8, v. 1000 12.8

Parvelan Retu v. 700 22.9, v. 1000 24.1

Hetviina v. 700 28.1, v. 1000 28.2

Evartti v. 700 20.9, v. 1000 22.2

Rättvik 1.8.

 Stiernhööks Siri v. 700 14.9, v. 1000 14.5

Digital Download v. 700 8.6, v. 1000 10.8

Fonda Boko v. 700 8.8, v. 1000 11.2

Vien Ici v. 700 11.7, v. 1000 11.0

Heavy Sound v. 700 7.5, v. 1000 9.8

Uncle Töll v. 700 11.8, v. 1000 12.6

Racing Brodda v. 700 9.6, v. 1000 9.0

Helios di Quattro v. 700 10.0, v. 1000 11.8

Seinäjoki 1.8.

 Virin Vihtori v. 700 28.3

Mootsartti v. 700 23.9, v. 1000 25.2

Ville Kalle v. 700 22.2, v. 1000 24.9

Quite A Boy v. 600 12.5, v. 1000 12.3

Kujanpään Jyräys v. 700 21.5, v. 1000 22.8

Just A Flirt v. 700 11.4, v. 1000 11.9

Por Nie Rock v. 700 10.3, v. 1000 11.8

Hetviina v. 700 22.1, v. 1000 22.2

Lissun Eerikki v. 700 21.4, v. 1000 22.9

Dickson Shadow v. 700 13.8, v. 1000 13.5

Gävle 31.7.

 Cordelia I.S. v. 700 13.0, v. 1000 13.7

Arctic Don v. 700 10.6, v. 1000 11.6

Rose Run Sidney v. 700 11.0, v. 1000 10.3

Overtimeosåfin v. 700 10.6, v. 1000 11.8

Elsa Mearas v. 700 11.5, v. 1000 12.7

Seinäjoki 31.7.

 Consalvo v. 700 13.8, v. 1000 15.2

She Will Be v. 700 14.7, v. 1000 15.8

Mask Off v. 700 12.2, v. 1000 14.1

Muckelymimmy v. 700 13.3, v. 1000 15.1

Troopers v. 700 11.4, v. 1000 13.6

Hotlinki v. 700 25.6, v. 1000 26.3

lauantai 15. elokuuta 2020

Åby 30.7.

 Honey Mearas v. 700 11.9, v. 1000 13.3

Laleh Pellini v. 700 13.0, v. 1000 13.2

Cyber Lane v. 700 8.6, v. 1000 9.9

Don't Be Shy v. 700 10.6, v. 1000 11.2

Typhoeus Face v. 700 13.7, v. 1000 13.7

Mikkeli 30.7.

 Sitku v. 700 28.2, v. 1000 28.8

Vikslena v. 700 27.0, v. 1000 28.8

Carbon Crystal v. 700 12.1, v. 1000 13.5

Free From Fines v. 700 12.1, v. 1000 13.3

Venlan Vekkuli v. 700 24.7, v. 1000 24.4

Il Funny Li v. 700 11.0, v. 1000 12.5

Double Revenge v. 700 10.1, v. 1000 12.0

Mr Hanky-Panky v. 700 13.6, v. 1000 14.5

Uljas Suomalainen v. 700 22.1, v. 1000 24.8


Vermo 29.7.

 Platonic v. 700 15.1, v. 1000 15.6

Passio v. 700 29.6, v. 1000 30.2

Je Suis Justine v. 700 11.8, v. 1000 13.5

Piece Of Glory v. 700 11.6, v. 1000 12.0

Diori v. 700 21.9, v. 1000 22.8

Crossfire Annie v. 700 13.7, v. 1000 14.1

Minecraft v. 700 11.5, v. 1000 13.1

Por Nie Rock v. 700 10.8, v. 1000 12.3

Dream Girl v. 700 10.6, v. 1000 11.8

Jägersro 28.7

Aquarius Face v. 700 13.1, v. 1000 13.7

Wild Love v. 700 9.3, v. 1000 10.1

Arquane As v. 700 10.6, v. 1000 11.7

Volnik Du Kras v. 700 9.3, v. 1000 9.5

Juan Bros v. 600 11.0, v. 1000 11.3

Önas Prince v. 700 10.3, v. 1000 11.0

Rock My Dreams v. 700 9.5, v. 1000 10.5

Griff J.R. v. 700 10.0, v. 1000 11.6

Ivory Di Quattro v. 700 10.8, v. 1000 11.4

Ecurie D. v. 600 7.9, v. 1000 8.4

Who's Who v. 600 11.1, v. 1000 11.0

Zachary Font v. 600 11.1, v. 1000 11.0

Teivo 28.7.

Pärttyl v. 700 24.7, v. 1000 26.0

Rantaniemelän Savu v. 700 27.1, v. 1000 27.5

Magical Princess v. 700 12.0

Lady Rock v. 700 12.2, v. 1000 12.4

An-Dorra v. 700 9.5, v. 1000 11.9

Grainfield Aiden v. 700 10.9, v. 1000 11.6

Stoneisle Ocean v. 700 10.4, v. 1000 11.3

Ricocone v. 700 9.1, v. 1000 11.3

Maria Sånna v. 700 13.2, v. 1000 14.7

Freddy K. v. 700 12.5, v. 1000 13.4

Skellefteå 27.7.

 Zola Soft v. 700 13.5, v. 1000 12.8

Moogie v. 1000 12.4

Ellieann v. 700 12.8, v. 1000 12.9

Axel Ruda v. 700 12.0, v. 1000 13.0

Verozzo v. 700 11.5, v. 1000 11.5

Oulu 27.7.

 Valtori v. 700 26.4, v. 1000 27.3

Jumiini v. 700 25.1, v. 1000 24.8

Cradled In Love v. 700 15.3, v. 1000 15.4

Gambino Degato v. 700 11.0, v. 1000 13.4

Exotic Linda v. 700 12.3, v. 1000 13.6

Fade To Black v. 700 13.1, v. 1000 13.7

Poulter v. 700 11.2, v. 1000 12.8

keskiviikko 12. elokuuta 2020

Riihimäki 26.7.

Business School v. 700 14.5, v. 1000 16.0

All Star Mint v. 700 13.4, v. 1000 15.6

Northern Trick v. 700 13.2, v. 1000 15.0

Ballerina Fastback v. 700 13.3, v. 1000 14.3

Scarlet Collection v. 700 14.7, v. 1000 16.5

Touko Kevätön v. 700 24.4, v. 1000 26.3

Angry Beat v. 700 17.3, v. 1000 16.9

Petis Mondon v. 700 15.7, v. 1000 16.2

Ylivieska 26.7.

Tim Jerry v. 700 15.8, v. 1000 18.0

Goncourt Dairpet v. 700 16.0, v. 1000 18.1

Lemon Breezer v. 700 14.0, v. 1000 15.8

Likusteri v. 700 27.2, v. 1000 29.2

Mac Light Prince v. 700 14.3, v. 1000 16.0

Carmikas v. 700 25.4, v. 1000 26.4

Makeadreamcometrue v. 700 16.5, v. 1000 16.9


Bollnäs 25.7.

Bandido Gar v. 700 12.4, v. 1000 13.7

Arden Wise As v. 700 13.5, v. 1000 13.4

Heading Reference v. 700 11.9, v. 1000 12.4

Ekås Future v. 700 13.1, v. 1000 13.1

Dreammoko v. 700 10.3, v. 1000 11.1

Dixie Brick v. 700 10.6, v. 1000 11.4

Vae Victis Club v. 700 11.3, v. 1000 11.5

Showman Brodde v. 700 12.0, v. 1000 13.4

Joensuu 25.7.

Lumi-Pinja v. 700 31.9, v. 1000 31.9

Windhill's Black v. 700 14.4, v. 1000 15.4

Uljas Suomalainen v. 700 21.2, v. 1000 22.8

Amour Song v. 700 12.8, v. 1000 14.7

Orlando Knick v. 700 11.5, v. 1000 12.2

Kitzune G.G. v. 700 12.3, v. 1000 12.9

Jasmine Zon v. 700 11.3, v. 1000 13.3

Perusliksa v. 700 27.8, v. 1000 27.8

Effronte Photo v. 700 9.4, v. 1000 11.3

Vixeli v. 700 24.9, v. 1000 24.2

Com Milton v. 600 10.6, v. 1000 12.1

Romme 24.7.

 Kate Baldwin v. 700 12.9, v. 1000 14.4

Surf'n Turf v. 700 8.9

Flacco v. 700 12.0, v. 1000 14.0

You To Racer v. 700 11.8, v. 1000 13.3

Apollon De Kacy v. 700 10.9, v. 1000 12.6

Solvalla 24.7.

 Whistler Broline v. 700 14.9, v. 1000 14.4

Big Shot v. 700 12.5, v. 1000 13.0

Qvanting Indika v. 700 13.0, v. 1000 14.6

Schweppes v. 700 12.5, v. 1000 12.4

Global Agency v. 700 12.7, v. 1000 13.4

Magnolia Boy v. 700 12.4, v. 1000 13.4

Carioca v. 700 12.6, v. 1000 12.7

Vieremä 24.7.

 Boulder Lilian v. 700 17.3, v. 1000 18.3

Malkkin v. 700 25.5, v. 1000 26.3

Jaajo v. 700 28.2, v. 1000 29.0

Elliot Web v. 700 13.4, v. 1000 14.5

Main Stage v. 700 13.9, v. 1000 14.2

Moonlight Velvet v. 700 13.3, v. 1000 14.2

Cankus Xport v. 700 12.0, v. 1000 13.2

Turku 24.7.

 Arctic Pastor v. 700 18.4, v. 1000 18.2

Essie Gonzales v. 700 12.5, v. 1000 14.8

Rokkoff v. 700 29.2, v. 1000 29.9

Beach Girl v. 700 13.6, v. 1000 15.2

Kiss of Judas v. 700 12.9, v. 1000 13.3

Van Kronos v. 700 10.5, v. 1000 12.1

Al E.Gador Zet v. 700 11.9, v. 1000 14.3

BWT First Blood v. 700 16.2, v. 1000 16.1

Oiva-Sointu v. 700 24.6, v. 1000 24.8

Kalmar 23.7.

 Roofparty v. 700 10.7, v. 1000 12.7

Global Best Lover v. 700 14.0, v. 1000 15.7

M.T.Oscar v. 700 10.2, v. 1000 11.4

Gullabo Däck Bling v. 700 13.0, v. 1000 14.4

Ritz Guinness v. 700 9.6, v. 1000 11.6

Oscar L.A. v. 700 10.5, v. 1000 12.2

Mikkeli 23.7.

 Wizard Wayne v. 700 13.5, v. 1000 13.7

Saludador v. 700 16.7, v. 1000 17.0

Core v. 700 25.2, v. 1000 27.1

Shamaanitar v. 700 24.1, v. 1000 25.7

Touch Me Too v. 700 14.7, v. 1000 14.5

Kaappi v. 700 23.8, v. 1000 25.0

Piteraq v. 700 12.6, v. 1000 13.3

Rebel Royal v. 700 12.9, v. 1000 14.0

No Vice v. 700 13.3, v. 1000 14.3

Virin Urho v. 700 26.9, v. 1000 28.0

maanantai 10. elokuuta 2020

Östersund 22.7.

 Faks Nils v. 700 21.5, v. 1000 22.0

Fragolini Am v. 700 12.4, v. 1000 13.3

Brenna Barna v. 700 25.0, v. 1000 23.7

J.H.Mannerheim v. 700 12.7, v. 1000 13.4

Kleppe Fanden v. 70025.5, v. 1000 23.8

Ida B.R. v. 700 14.1, v. 1000 14.6

Grisleprinsen G.L. v. 700 23.2, v. 1000 23.8

First Ideal Man v. 700 10.7, v. 1000 12.1

Vermo 22.7.

 Always Ready v. 700 13.7, v. 1000 14.6

Tito C.A. v. 700 9.5, v. 1000 10.8

Golden Eleven v. 700 11.8, v. 1000 13.5

Outlander v. 700 12.2, v. 1000 13.8

Tuviker v. 700 21.6, v. 1000 23.6

Bansky v. 700 9.5, v. 1000 12.6

Frankenstein Am v. 700 10.8, v. 1000 12.4

Solvalla 21.7.

 Keira De Veluwe v. 700 12.0, v. 1000 13.5

Raya D.E: v. 700 13.1, v. 1000 14.1

Mister Hercules v. 700 12.4, v. 1000 11.5

Amelie Grif v. 700 11.5, v. 1000 11.3

Activist v. 700 14.2, v. 1000 15.2

He's Marvelous v. 700 12.2, v. 1000 12.4

Comes With Age v. 700 11.8, v. 1000 12.8

Grainfield Aiden v. 700 10.1, v. 1000 11.2

Union Forces v. 700 9.7, v. 1000 10.8

Teivo 21.7.

 Gutsy Cobbler v. 700 14.0, v. 1000 14.9

Ulk Delle Selve v. 700 11.9, v. 1000 12.9

Pilpo Reppuli v. 700 25.6, v. 1000 25.8

Quantam De Victor v. 700 11.3, v. 1000 13.6

Bravo Sencello v. 700 12.4, v. 1000 13.7

Carbon Crystal v. 700 12.8, v. 1000 13.5

Combatant Motion v. 700 16.8, v. 1000 16.0

Rättvik 20.7.

 Raj's Messiah v. 700 12.4, v. 1000 13.4

Titania I.S. v. 700 12.2, v. 1000 13.1

Helios U.S. v. 700 12.0, v. 1000 12.9

Gulf v. 700 14.3, v. 1000 14.9

East Doris v. 700 12.2, v. 1000 12.8


Oulu 20.7.

 Hannalore v. 700 16.6, v. 1000 16.7

Herman Star v. 700 15.8, v. 1000 17.1

Snowline Ace v. 700 14.1, v. 1000 14.7

True Lance v. 700 14.6, v. 1000 14.5

Armani Press v. 700 14.4, v. 1000 15.5

BWT Dallas v. 700 16.3, v. 1000 17.7

sunnuntai 9. elokuuta 2020

Axevalla 19.7.

 Spinofhope L.B. v. 700 14.7, v. 1000 15.6

Bartley As v. 700 12.8, v. 1000 13.9

Jane Hall v. 700 11.6, v. 1000 13.4

Appaloosa v. 700 12.2, v. 1000 13.3

B.W.T. Caesar v. 700 11.6, v. 1000 11.5

Virgin Maiden v. 700 11.6, v. 1000 12.7

Galileo Am v. 700 12.9, v. 1000 13.5

Hulken Sisu v. 600 9.9, v. 1000 11.7

Dontlooseallmoney v. 700 8.4, v. 1000 10.6

Tessy d'Ete v. 700 8.9, v. 1000 10.8

American Hill v. 700 11.8, v. 1000 12.5

Mikkeli 19.7.

 Mikimani v. 700 24.0

Uniquesine v. 70015.1

Arcie's Arsenal v. 700 11.4

Myrskyri v. 700 23.2, v. 1000 23.7

Parvelan Retu v. 700 23.0, v. 1000 23.3

Quite Special v. 700 13.6, v. 1000 13.8

Don Williams v. 700 10.7

Golden Tricks v. 700 9.0

Akaasia v. 700 21.2, v. 1000 23.1

Moni Viking v. 700 7.6


Axevalla 18.7.

 Draft One v. 700 11.5, v. 1000 12.4

Zante Grif v. 700 10.9, v. 1000 12.1

Digital Crunch v. 700 13.4, v. 1000 13.5

Cactus v. 1000 12.8

Rajesh Face v. 700 9.4, v. 1000 11.7

Ivory Di Quattro v. 700 11.5, v. 1000 11.7

Kick Off Classic v. 700 8.9, v. 1000 10.5

Ingo v. 700 11.1, v. 1000 11.7

Vicking Trebi v. 700 11.6, v. 1000 11.0

Maggiore v. 700 13.8, v 1000 14.8

Joker of Steel v. 700 13.8, v. 1000 15.4

Mikkeli 18.7.

Social Network v. 700 14.3

El Highway v. 700 10.9, v. 1000 12.9

An-Dorra v. 700 11.4, v. 1000 11.8

Mootsartti v. 700 31.8, v. 1000 30.6

Orlando Knick v. 700 10.4, v. 1000 10.0

Staro Miami v. 700 9.6

Kihisee v. 700 20.4

Lovetown v. 700 11.3

Evartti v. 700 17.4

Treasure of Pirate v. 700 14.8

Arctic Pastor v. 700 14.3

Axevalla 17.7.

Balsamine Font v. 700 8.1, v. 1000 10.0

Bastian v. 700 12.0, v. 1000 12.3

Key West Snapper v. 700 11.6, v. 1000 13.1

Zio Tom Jet v. 700 10.8, v. 1000 10.9

Pacific Face v. 700 12.5, v. 1000 13.1

Västerbo Lexington v. 700 9.0, v. 1000 11.7

Forssa 17.7.

 For A Reason v. 700 12.7, v. 1000 15.2

First Class Lady v. 700 11.4, v. 1000 13.8

Por Nie Rock v. 700 11.2, v. 1000 12.7

Leemark's Ghost v. 700 12.8, v. 1000 14.3

Double Revenge v. 700 10.3, v. 1000 12.1

Sorretun Voima v. 700 21.5, v. 1000 24.7

Laptop Alley v. 700 13.9, v. 1000 13.9

Pertturi v. 700 21.3, v. 1000 22.2

Eyes On Alley v. 700 17.4, v. 1000 18.0

Härmä 17.7.

Indigo Star v. 700 13.8, v. 1000 15.8

Feels Like Flying v. 700 14.0, v. 1000 14.8

M.T.Master Don v. 700 12.0, v. 1000 13.5

H.V. Tokka v. 700 27.8, v. 1000 28.5

Hamlet Star v. 700 12.6, v. 1000 14.0

Hipatsu v. 700 22.4, v. 1000 24.7

Edward Star v. 700 15.7, v. 1000 16.7

Liinan Liekki v. 700 24.0, v. 1000 25.4

Castle In The Sky v. 700 15.2, v. 1000 17.2

 

tiistai 4. elokuuta 2020

Bergsåker 16.7.

Bucks To Burn v. 700 8.8, v. 1000 10.8
Hector Sisu v. 700 9.1, v. 1000 11.5
Orongo v. 700 10.5, v. 1000 12.7
New Direction v. 700 11.4, v. 1000 13.8
Hail Mary v. 700 8.7, v. 1000 9.8

Pori 16.7.

BWT Eden v. 700 11.3, v. 1000 13.9
Wishing Dreams v. 700 11.6, v. 1000 12.5
Råger v. 700 25.8, v. 1000 26.2
BWT Ellospank v. 700 10.5, v. 1000 12.1
Bansky v. 700 10.9, v. 1000 12.2
Diesel Degato v. 700 9.9, v. 1000 11.2
Joriini v. 700 19.8, v. 1000 21,2
Justice Ås v. 700 8.8, v. 1000 10.5
Hymynvirne v. 700 22.0, v. 1000 23.2

maanantai 3. elokuuta 2020

Eskilstuna 15.7.

Sahara Jaeburn v. 700 14.8, v. 1000 15.2
Max Håleryd v. 700 13.3, v. 1000 14.7
Wingmaster v. 700 10.5, v. 1000 12.7
Skall Ha v. 700 15.3, v. 1000 15.5
Fabulous Pellini v. 700 10.2, v. 1000 11.8
Enriko Ha v. 700 9.9, v 1000 12.1
Diamanten v. 700 8.2, v. 1000 9.0
Estelle Nordique v. 700 9.7, v. 1000 11.9
Aetos Kronos v. 700 8.4, v. 1000 9.8

Vermo 15.7.

Quick Diablo v. 700 10.5, v. 1000 12.1
Mr Hanky-Pnaky v. 700 12.4, v. 1000 13.7
Elan v. 700 25.2, v. 1000 26.9
Por Nie Rock v. 700 13.4, v. 1000 14.5
Sävel-Taika v. 700 21.4, v. 1000 23.2
Her Royal Highness v. 70011.6, v. 1000 12.6
Minecraft v. 700 11.3, v. 1000 12.9
Tutun Impi v. 700 25.8, v. 1000 26.2
Q-Rex Oak v. 700 12.7, v. 1000 14.0
Betty Roof v. 700 12.2, v. 1000 13.5

Jägersro 14.7.

In Love Di Quattro v. 700 11.8, v. 1000 12.2
Noxx Vrijthout v. 700 11.8, v. 1000 13.7
Philosopher v. 700 10.7, v. 1000 11.4
Make More Cider v. 700 10.7, v. 1000 12.6
Eclipse Am v. 700 10.4, v. 1000 11.4
Chumani v. 700 10.5, v.1000 12.9
Piccadilly v. 700 12.1, v. 1000 13.1
Eldorado B. v. 700 10.1, v. 1000 10.4
Jambers v. 700 12.1, v. 1000 11.6
Ups Face v. 700 14.9, v. 1000 15.9

lauantai 1. elokuuta 2020

Teivo 14.7.

Nevan Majuri v. 700 31.0, v. 1000 31.7
Ypäjä Oriente v. 700 12.9, v. 1000 14.2
Råger v. 700 24.2, v. 1000 24.6
Stonecapes Rain v. 700 15.1, v. 1000 16.1
Haltija v. 700 23.3, v. 1000 24.9
Maloney v. 700 15.4, v. 1000 16.1
Flexible Journey v. 700 10.0, v. 1000 11.7
Jugador v. 700 11.0, v. 1000 12.1
White Cross Beso v. 700 12.6, v. 1000 14.1

Solvalla 13.7.

Calgary Games v. 700 10.4, v. 1000 12.2
Brambling v. 700 11.7, v. 1000 12.5
Bolero Gar v. 700 10.4, v. 1000 13.0
Jaques Noir v. 700 8.9, v. 1000 10.2
Champ Lane v. 700 9.4, v. 1000 11.9
On Track Mistress v. 700 11.1, v. 1000 11.9
Mega Star v. 700 9.9, v. 1000 11.0
Ajusco v. 700 12.3, v. 1000 12.2
Ingesson v. 700 10.7, v. 1000 12.9

Turku 13.7.

BWT First Blood v. 700 13.9, v. 1000 14.6
Rachael v. 700 13.4, v. 1000 14.5
Mr Big Star v. 700 11.0, v. 1000 12.4
Fiona Norr v. 700 13.0, v. 1000 13.9
Arkentiina v. 700 26.2, v. 1000 25.8
Langen's Cza Cza v. 700 12.9, v. 1000 14.0
Merran Jyske v. 700 24.7, v. 1000 25.2
Stardust Comery v. 700 13.4, v. 1000 14.8
Bearway v. 700 13.5, v. 1000 14.6

Lappeenranta 12.7.

Road To Hill v. 700 14.2, v. 1000 16.1
Rocktown Inspector v. 700 12.4, v. 1000 13.7
Tutun Tiltu v. 700 24.8, v. 1000 25.2
Case Caroline v. 700 12.2, v. 1000 14.6
Benobi Zet v. 700 14.2, v. 1000 15.4
Murolii v. 700 24.8, v. 1000 26.0