Hae tästä blogista

sunnuntai 30. elokuuta 2009

Vermo 29.8.

Commanding View v. 700 14.4, v. 1000 15.1
Juliana Hope v. 700 13.1
Nesmile Will v. 700 10.6, v. 1000 11.9
Arctic Dream v. 700 11.1, v. 1000 12.4
B. Helmiina v. 700 22.4, v. 1000 23.3
Owen Kemp v. 700 14.7, v. 1000 14.1
Lindy's Quick Dame v. 700 11.0, v. 1000 11.3
Photon v. 700 9.4, v. 1000 11.0
Willy Birdland v. 700 13.4, v. 1000 14.9
Malabar Ross v. 700 12.1, v. 1000 12.5
Boker v. 700 22.1, v. 1000 22.4
Keystone Detail v. 700 14.6, v. 1000 16.0
Viva Arrow v. 700 13.9, v. 1000 14.1

Vermo 28.8.

Con Affetto v. 700 14.4, v. 1000 15.3
Midsommarflickan v. 700 13.1, v.1000 14.0
Zimbad Babar v. 700 12.6, v. 1000 13.6
Atlantic Avenue v. 700 13.5, v. 1000 15.0
Turon Piina v. 700 27.6, v. 1000 27.8
Child of Nature v. 700 12.2, v. 1000 13.7
Perfect Pilot v. 700 11.8, v. 1000 13.2
Il Divo v. 700 15.0, v. 1000 16.6
Lord's Prayer v. 700 10.5, v. 1000 12.0

Kouvola 27.8.

B. Turolii v. 700 22.1, v. 1000 22.8
Dreams Come True v. 700 15.0, v. 1000 14.8
Millstone's Gainer v. 700 13.4, v. 1000 14.0
Ultimo Håleryd v. 700 14.1, v. 1000 14.1
Cashmere v. 700 14.6, v. 1000 15.6

Vermo 26.8.

Hilight Kemp v. 700 15.6, v. 1000 16.1
Vito Andolino v. 700 13.5, v. 1000 16.0
Montalbano v. 700 13.8, v. 1000 14.7
Eekker v. 700 27.2, v. 1000 27.2
Juvel Brodda v. 700 14.7, v. 1000 16.1
Antonio Duo v. 700 12.2, v. 1000 13.8
B. Helmiina v. 700 20.3, v. 1000 21.9
Garnet Game v. 700 14.0, v. 1000 15.5
Tags Secret v. 700 13.9, v. 1000 15.5

Teivo 25.8.

Sakustian v. 700 28.0, v. 1000 28.3
Splashing Mermaid v. 700 15.0, v. 1000 15.8
Afrodite Vice v. 700 15.0, v. 1000 15.9
Ula Laa Hoss v. 400 13.4, v. 1000 16.5
Tähti-Optio v. 700 25.4, v. 1000 24.9
Hissun Virva v. 700 25.5, v. 1000 25.5
Wiplem Li v. 700 13.5, v. 1000 14.8
That's My Girl v. 700 12.5, v. 1000 14.1
Speedspider v. 700 13.1, v. 1000 13.1
Demon Kemp v. 700 14.4, v. 1000 14.9
I.P. Viikari v. 700 20.2, v. 1000 23.1
Tuulen Ilo v. 700 24.2, v. 1000 25.1
Vekuttimen Ossi v. 700 23.5, v. 1000 25.0
Siena v. 700 11.4, v. 1000 13.2
Kansas Rock v. 700 14.2, v. 1000 15.1

perjantai 28. elokuuta 2009

Oulu 24.8.

Uno's Girl v. 700 13.9, v. 1000 14.4
Rossinanto v. 700 11.5, v. 1000 14.2

lauantai 22. elokuuta 2009

Jyväskylä 22.8.

Anemone Love v. 700 12.6, v. 1000 15.0
Viksanteri v. 700 21.4, v. 1000 24.4
Stone Capes Gun v. 700 15.8, v. 1000 16.8
Yellowsky v. 700 13.9, v. 1000 14.8
Huiman-Pyste v. 700 23.1, v. 1000 23.1
Victor Fog v. 700 11.2, v. 1000 12.6
Jonkkari v. 700 22.3, v. 1000 24.1
Aamos Paukku v. 700 12.0, v. 1000 13.1
Helmin Roosa v. 700 25.7, v. 1000 26.2
Line Legacy v. 700 14.1, v. 1000 15.5
Malabar Ross v. 700 12.2, v. 1000 13.9

Lahti 20.8.

Keystone Detail v. 700 14.1, v. 1000 14.5
Artsy Hanover v. 700 13.0, v. 1000 14.7
Rydens Wesper v. 700 10.6, v. 1000 12.4
Ravi De France v. 700 13.5, v. 1000 15.4
Action Blend v. 700 13.0, v. 1000 15.0

keskiviikko 19. elokuuta 2009

Vermo 19.8.

Navarron Nevill v. 700 18.2, v. 1000 18.3
Lover Shade v. 700 12.4, v. 1000 12.8
Lindy's Quick Dame v. 700 12.1, v. 1000 12.9
Stensro Ivar v. 700 15.7, v. 1000 16.0
Jetstream v. 70012.5, v. 1000 13.9
Cannon Flame v. 700 12.7, v. 1000 13.0
Lonestar Kosmos v. 700 12.3, v. 1000 12.9
Vihte v. 700 23.4, v. 1000 24.5
Oona Hassan v. 700 24.6, v. 1000 25.7
Viva Arrow v. 700 13.3, v. 1000 14.6
Provinssi v. 700 23.4, v. 1000 23.5

Teivo 18.8.

Golda Justice v. 700 18.0, v. 1000 18.3
Moutain Magic v. 700 16.9, v. 1000 18.2
Najz Athena v. 700 15.8, v. 1000 17.7
Joystick Leader v. 700 15.0, v. 1000 17.2
Mr Nice Guy v. 700 10.8, v. 1000 14.5
Elizabeth v. 700 10.8, v. 1000 14.6
Joy Boy v. 700 12.1, v. 1000 15.0
Star Tarey v. 700 13.0, v. 1000 15.7
Geena Dahlia v. 700 14.8, v. 1000 15.1
Staro Face v. 700 15.3, v. 1000 16.3
Married Man v. 700 15.2, v. 1000 16.0
Pokali v. 700 27.6, v. 1000 28.3

Oulu 17.8.

Rocket Queen v. 700 15.0, v. 1000 15.6
Grammy Brodda v. 700 16.7, v. 1000 16.6
Pine Wing v. 700 15.6, v. 1000 15.6

Jyväskylä 13.8.

Linkori v. 700 24.2, v. 1000 25.0
Hissun Virva v. 700 26.7, v. 1000 27.3
Livi Blaze v. 700 12.3, v. 1000 14.4
Farming Way v. 700 11.5, v. 1000 12.3
Petros v. 700 24.3, v. 1000 25.5

lauantai 15. elokuuta 2009

Forssa 15.8.

Vampyr Hornline v. 700 15.8, v. 1000 16.0
Siena v. 700 12.8, v. 1000 14.0
Tuulten Poika v. 700 22.4, v. 1000 24.6
Royal Ripple v. 700 10.7, v. 1000 13.6
Boker v. 700 21.9, v. 1000 23.7
Express Merett v. 700 10.2, v. 1000 12.0
V.G. Mandy Action v. 700 11.2, v. 1000 12.6
Romeo Kähö v. 700 14.2, v. 1000 15.6
Hustling Comery v. 700 17.0, v. 1000 18.3

Kaustinen 14.8.

Fernando Kane v. 700 12.4, v. 1000 13.3
Cousin Fibber v. 700 13.3, v. 1000 15.1
Rocket Queen v. 700 13.0, v. 1000 14.1

keskiviikko 12. elokuuta 2009

Vermo 12.8.

Jedidja v. 700 17.1, v. 1000 17.4
Juppe Hoo v. 700 24.8, v. 1000 25.9
Perceval v. 700 16.1, v. 1000 16.4
Vanquish v. 700 14.2, v. 1000 14.8
Nobodypaymybill v. 700 14.9, v. 1000 16.9
Dundee v. 700 13.9, v. 1000 15.1
Gunrunner v. 700 16.2, v. 1000 16.6
Oliver Twist v. 700 15.0, v. 1000 15.0
Prick du Ling v. 700 13.5, v. 1000 14.4
Tiinan Vili v. 700 25.6, v. 1000 27.7

Teivo 11.8.

Emma Donna v. 700 32.0, v. 1000 32.2
Poika Hermo v. 700 30.4, v. 1000 30.0
Öty v. 700 27.2, v. 1000 27.2
Annie Outlaw v. 700 13.7, v. 1000 15.1
Multi Joy v. 700 16.3, v. 1000 17.3
Geena Dahlia v. 700 16.2, v. 1000 16.6
Above Ace Tomson v. 700 15.7, v. 1000 16.7
Ulla Kemp v. 700 14.7, v. 1000 16.1
Daniellesine v. 700 14.8, v. 1000 16.4
Irene Sox v. 700 14.9, v. 1000 16.1
Joy Boy v. 700 11.6, v. 1000 13.8
Quick Enough v. 700 10.3, v. 1000 12.9
Siena v. 700 9.7
Rich Kemp v. 700 10.8, v. 1000 12.5
Dream Night v. 700 13.9, v. 1000 15.3

Turku 10.8.

Dottie D.Kemp v. 700 13.3, v. 1000 15.0
Touche du Gull v. 700 12.6, v. 1000 14.7
Express Type v. 700 12.4, v. 1000 14.3
Allyhill's Ulrika v. 700 13.4, v. 1000 14.8
Tags Secret v. 700 13.1, v. 1000 15.6

Lahti 7.8.

Courtney Belle v. 700 12.5, v. 1000 13.9
Kiikku's Lordi v. 700 15.1, v. 1000 15.4
Ouray v. 700 13.5, v. 1000 14.8
Promissory v. 700 12.8, v. 1000 13.9
Je t'Aime v. 700 11.5, v. 1000 12.5
Freixenet Rose v. 700 14.5, v. 1000 15.8

Joensuu 6.8.

Spring Förbi v. 700 15.2, v. 1000 16.9
Red Dragon v. 700 12.7, v. 1000 14.4
Solid Kemp v. 700 13.7, v. 1000 15.2
Queen Arioso v. 700 12.4, v. 1000 15.5
Baltic Blend v. 700 16.6, v. 1000 17.3

Lappeenranta 9.8.

Frosts Officer v. 700 13.0, v. 1000 13.4
B. Helmiina v. 700 23.4, v. 1000 24.1
Oktaavia v. 700 20.4, v. 1000 22.3
Frans v. 700 20.7, v. 1000 21.7
Vokkerin Lupaus v. 700 22.1, v. 1000 24.5
Proudest Jake v. 700 12.9, v. 1000 14.8
Nahkaparturi v. 700 27.2, v. 1000 28.1
Ugo v. 700 11.0, v. 1000 13.5
I.P. Vipotiina v. 700 27.4
Kromi v. 700 28.7, v. 1000 28.0
Frans v. 700 22.6, v. 1000 23.1
Mutrin Jehu v. 700 26.2, v. 1000 27.0
Chastity v. 700 17.5, v. 1000 17.5

lauantai 8. elokuuta 2009

Lappeenranta 8.8.

Huituli v. 700 25.6, v. 1000 26.3
Katydid v. 700 12.8, v. 1000 13.4
Bokalle v. 700 30.2, v. 1000 30.7
Korven Voitto v. 700 24.2, v. 100024.7
Rowhill's Queen v. 700 10.7, v. 1000 11.9
Wait Lifting v. 700 11.6, v. 1000 12.3
B.Helmiina v. 700 22.0, v. 1000 23.0
Oktaavia v. 700 23.4, v. 1000 24.1
Huiman Pyste v. 700 23.3, v. 1000 24.0
Frans v. 500 20.4, v. 1000 23.1
Lindy's Quick Dame v. 700 13.5, v. 1000 14.7
Sunrise Enigma v. 700 14.5, v. 1000 14.7

keskiviikko 5. elokuuta 2009

Vermo 5.8.

Arizona Baby v. 700 16.9, v. 1000 17.9
Hurmuri-Humu v. 700 28.5, v. 1000 28.8
Victor Match v. 700 13.5, v. 1000 15.0
Boker v. 700 21.9, v. 1000 22.8
Enducement v. 700 14.8, v. 1000 15.1
Sydney's Duke v. 700 16.8, v. 1000 15.4
V.G. Manyd Action v. 700 11.4, v. 1000 13.2
Pyrypolun Dumdum v. 700 25.1, v. 1000 25.6
Viksanteri v. 500 22.5, v. 1000 23.4
Silent Gold v. 700 14.2, v. 1000 15.7
BWT Driver v. 700 13.4, v. 1000 15.0
Golda Jewel v. 700 13.4, v. 1000 15.2

Teivo 4.8.

Hard Rock Cafe v. 700 17.9, v. 1000 18.7
Goldshoe Elina v. 700 17.1, v. 1000 18.0
Tupla-Prinsessa v. 700 31.6, v. 1000 32.2
Hissun Virva v. 700 25.5
Voksimo v. 700 24.6, v. 1000 26.2
Up-Date Hoss v. 700 13.0, v. 1000 15.0
Fanilla v. 700 27.8, v. 1000 27.2
Keisar v. 700 26.3, v. 1000 26.1
Mandy Gran v. 700 14.2, v. 1000 15.0
Dundee v. 700 14.5, v. 1000 14.6
Tough Kemp v. 700 13.9, v. 1000 14.3
Stensro Ivar v. 700 14.9, v. 1000 15.3
Bianca Journey v. 700 15.5, v. 1000 15.7
Fernando Kane v. 700 12.9, v. 1000 13.7
Robbie v. 700 12.2, v. 1000 13.2
Emilio Jet v. 700 13.3, v. 1000 14.6

Oulu 3.8.

Secret Flash v. 700 15.3, v. 1000 15.3
Jonsker v. 700 25.1, v. 1000 26.5

Vaasa 2.8.

Via Quick Jobie v. 700 12.3
Fortune Access v. 700 8.8, v. 1000 10.9

Vieremä 31.7.

One Mile Away v. 700 16.4, v. 1000 17.0
Gibson du Ling v. 700 14.5, v. 1000 15.5
A.T. Eko v. 700 22.3, v. 1000 23.0
Minoque v. 700 15.7, v. 1000 16.1
Waltter Conductor v. 700 13.0, v. 1000 15.6
Red Wind v. 700 15.7, v. 1000 15.9

Vaasa 30.7.

Perfect Pilot v. 700 11.8, v. 1000 14.6
Simb Chester v. 1000 13.9
Quick Enough v. 700 12.6, v. 1000 13.1