Hae tästä blogista

lauantai 28. tammikuuta 2023

Östersund 21.1.

Nisse Raring v. 700 14.7, v. 1000 16.0

Neelde'em v. 700 14.0, v. 1000 16.1

Money Smile v. 700 11.5, v. 1000 13.5

Xanthis Coktail v. 700 14.2, v. 1000 14.6

Myrsjös Timeout v. 600 14.3, v. 800 13.7

Jazmine B.R: v. 700 11.8, v. 1000 13.7

Just More Fun v. 600 13.9, v. 1000 14.8

Axel Ruda v. 600 12.2, v. 1000 13.0

Borups Victory v. 600 13.3, v. 1000 13.9

Lahti 21.1.

Geegee Boomerang v. 700 14.0, v. 1000 17.7

Tähti-Teijo v. 700 27.9, v. 1000 28.4

Blueberry Boy v. 700 13.7, v. 1000 14.0

Lilian Rols v. 700 27.6, v. 1000 27.4

Yolo Savoy v. 700 11.2, v. 1000 12.5

Spin Eight v. 700 16.2

Hujake v. 700 23.2, v. 1000 24.9

Credit To Easy v. 700 13.2, v. 1000 14.8

Hierro Boko v. 700 10.2, v. 1000 11.4

Villivisa v. 700 25.0, v. 1000 26.5

Double Strike v. 700 12.1, v. 1000 13.2

Kuopio 20.1.

Alladin Bro v. 700 15.2, v .1000 16.4

Kartier v. 700 22.8, v. 1000 28.3

En Candy TiIl v. 700 16.5, v. 1000 16.6

Otto Mister v. 700 18.7, v. 1000 17.8

Örebro 19.1.

Prometheus v. 700 12.5, v. 1000 13.3

Forever Dream v. 600 12.0, v. 1000 13.1

Navy Zon v. 700 11.1, v. 1000 12.9

Nail'em v. 700 11.2, v. 1000 13.5

Global Diplomacy v. 700 10.2, v. 1000 12.2

Starbec's A.To Z. v. 7000 11.8, v. 1000 13.1

Kouvola 19.1.

Applehill's Boss v. 700 20.3, v. 1000 20.1

Sheikki v. 700 25.9, v. 1000 25.2

Sudoku Solution v. 700 15.2, v. 1000 15.7

Werona v. 7000 27.9, v. 1000 28.6

Nemea Kato v. 700 12.8, v. 1000 13.8

Screen Lovely v. 700 17.3, v. 1000 17.5

Amour Amiko v. 700 15.1, v. 1000 13.5

Unique's Simile v. 700 15.2, v. 1000 15.4

Feels Like Power v. 700 16.0, v. 1000 16.3

sunnuntai 22. tammikuuta 2023

Åby 18.1.

Hermione H.J. v. 700 16.3, v. 1000 16.3

Mint Brodda v. 700 16.0, v. 1000 16.1

Bold Lane v. 700 15.3, v. 1000 16.2

Thndrfrmdownunder v. 700 13.2, v. 1000 15.0

Dame Lane v. 700 12.2, v. 1000 13.2

Unique Creation v. 700 11.6, v. 1000 13.9

Monte Carlo v. 700 12.3, v. 1000 13.8

Special Topsecret v. 700 13.4, v. 1000 13.5

Ready Trophy v. 700 15.3, v. 1000 15.3

Barbaro As v. 700 16.8, v. 1000 16.6

Solvalla 18.1.

Gloire d'Empire v. 700 16.5, v. 1000 16.6

Marre's Dreamboy v. 700 12.1, v. 1000 133.

Superior Princess v. 700 14.1, v .1000 15.0

Nunja v. 700 11.7, v. 1000 13.2

Breeze v. 700 11.5, v. 1000 13.0

Vincent C.D. v. 700 11.9, v. 1000 13.1

Everon v. 600 12.5, v. 1000 12.8

Bouillabaisse v. 600 13.0, v. 1000 14.2

Babsans Bankir v. 600 12.7, v. 1000 14.1

Vermo 18.1.

Barkov Evo v. 700 17.3, v. 1000 18.4

Tatuari v. 700 26.0, v. 1000 28.5

Pirttilän Olga v. 700 26.5, v.1000 26.8

Callela Ladybird v. 700 15.1, v. 1000 15.6

Savon Sisu v. 700 26.2, v. 1000 27.2

Fantom Factor v. 700 12.4, v. 1000 15.1

Ashley Face v. 700 14.9, v. 1000 15.8

Rannan Pomo v. 700 26.1, v. 1000 28.3

Vicky Savoy v. 700 14.7, v. 1000 16.2

Sofie Halm v. 700 14.7, v. 1000 16.8

Bergsåker 17.1

Star Muscle v. 700 13.5, v. 1000 15.9

Young Mistress v. 700 12.0, v. 1000 14.1

Krakas v. 700 10.9, v. 1000 12.4

Loveyouecus v. 700 14.5, v. 1000 14.9

Teivo 17.1.

Veera Hag v. 700 30.8

Iago Vici v. 700 14.8, v. 1000 17.4

Stonecapes Victor v. 700 13.5, v. 1000 15.6

Qiulius On Stage v. 700 12.6, v .1000 14.2

Isosalon Isku v. 700 28.3, v. 1000 30.3

BWT Dictator v. 700 12.6, v. 1000 14.7

Pate Pollea v. 700 26.3, v. 1000 28.3

American Cooper v. 700 11.9, v .1000 14.5

Lake's Elmer v. 700 14.1, v. 1000 15.6

Halmstad 16.1.

Valnes New Love v. 700 16.6, v. 1000 17.5

Antibes v. 700 14.1, v .1000 14.7

Cavat Vendil v. 700 15.1, v. 1000 15.6

Frankie Godiva v. 700 12.6, v. 1000 14.0

Woodbury Wine v. 700 14.6, v. 1000 14.8

Con Crowe v. 700 10.9, v. 1000 11.2

Jyväskylä 16.1.

Bigwig Swamp v. 700 17.1, v. 1000 18.7

Cashman Go v. 700 18.0, v. 1000 18.9

Arnie's Emilie v. 700 16.0, v. 1000 17.4

Kato Kato v. 700 20.1, v. 1000 19.4

Benjamin Song v. 700 19.1, v. 1000 18.8

 Profiili v. 700 28.6, v. 1000 29.7

Romme 15.1.

Order To Fly v. 700 11.9, v. 1000 12.5

Hidalgo Simoni v. 700 16.0, v .1000 16.0

Caboruco v. 700 16.0, v. 1000 16.2

Bovary Face v. 700 12.2, v. 1000 13.4

Rally Juvelen v. 700 15.8, v. 1000 15.8

perjantai 20. tammikuuta 2023

Oulu 15.1.

Zetaime v. 700 14.8, v. 1000 15.6

Darwin P. v. 700 17.4, v. 1000 17.2

Exit Fastback v. 700 14.1, v. 1000 15.0

MAS Dominant v. 700 13.9, v. 1000 14.3

Riksu's Tiara v. 700 20.8, v. 1000 20.2

Kalmar 14.1.

Kung Carl Autriche v. 700 15.3, v. 1000 16.4

Massive v. 700 13.7, v. 1000 14.5

Wish Me Magic v. 700 11.4, v. 1000 13.6

Aetos Kronos v. 700 10.5, v .1000 11.7

Icecream In v. 600 15.4, v .1000 16.0

Friend of Elves v. 600 12.9, v. 1000 13.0

Behind Bars v. 600 9.2, v. 1000 12.1

Eenymeenyminymoedk v. 600 10.7, v. 1000 12.2

Lalle's Costello v. 15.5, v. 1000 15.9

Mikkeli 14.1.

Vuoren Isommus v. 700 34.2, v. 1000 34.3

Elendil v. 700 21.3, v. 1000 20.8

Mountain Titanium v. 700 11.7, v. 1000 14.1

Ohiheittäjä v. 700 28.5, v. 1000 29.0

Claude P.Hill v. 700 11.2, v. 1000 12.8

Chase v. 700 13.1, v. 1000 13.7

Ambriel v. 700 13.1, v. 1000 14.0

Herra Heinämies v. 700 23.6, v. 1000 23.6

Hertus v. 700 14.4, v. 1000 14.6

Hujake v. 700 24.3, v. 1000 25.4

Sobel Conway v. 700 16.3, v. 1000 15.9

Åby 12.1.

Father v. 700 12.6, v. 1000 13.7

Con Padre v. 700 13.4, v .1000 13.9

Girl Happy E.P. v. 700 11.7, v. 1000 12.9

Harran Boko v. 700 11.4, v. 1000 11.9

Cheeky Doc v. 700 12.8, v. 1000 14.6

Lahti 12.1.

Mountain Zlatan v. 700 16.5, v. 1000 17.6

Issakan Valo v. 700 26.5, v. 1000 27.4

Geegee Boomerang v. 700 14.9, v. 1000 16.1

Nemea Kato v. 700 13.7, v. 1000 15.4

Amelia Earhart v. 700 16.8, v. 1000 17.5

Leonore Crown v. 700 14.3, v. 1000 15.8

Bergsåker 11.1.

Makarios v. 700 16.3, v. 1000 17.9

Dream Sensation v. 700 12.8, v. 1000 14.6

Taxi Janice v. 700 14-.3, v. 1000 15.8

Idoanythingforlove v. 700 14.0, v. 1000 16.7

Hypnotize v. 700 14.1, v. 1000 15.5

Marlon Boko v. 700 10.6, v. 1000 13.0

Esprit Sisu v. 700 10.9, v .1000 12.8

Solvalla 11.1.

Superior Princess v. 700 14.1, v. 1000 14.6

Xanthis Hilton v. 700 14.0, v. 1000 14.9

What A Winner v. 700 15.2, v. 1000 14.6

He's From Heaven v. 700 13.8, v. 1000 14.9

Jean P.Hill v. 700 12.7, v. 1000 13.3

Certainly v. 700 11.0, v. 1000 11.8

Oliver Our Star v. 700 14.1, v. 1000 14.6

Cala Mayor de B. v. 700 12.4, v. 1000 13.7

Bugatti Hall v. 700 12.9, v. 1000 13.5


Vermo 11.1.

Hurjin v. 700 30.7, v. 1000 31.4

Eagle Orden v. 700 14.9, v .1000 16.5

Tähen Lohtu v. 700 26.4, v. 1000 27.7

Bolt Kronos v. 700 12.7, v. 1000 13.3

Karlo v. 700 26.6, v. 1000 26.8

Vincent C.D. v. 700 13.0, v. 1000 14.0

Divine Striker v. 700 15.6, v. 1000 16.7

Global Beware v. 700 11.6, v. 1000 13.0

Readly Eagle v. 700 12.2, v. 1000 12.9

Shining Armor v. 700 11.3, v. 1000 13.4

Eskilstuna 10.1.

Madewithlove v. 700 17.3, v. 1000 16.2

The Golden Dream v. 700 17.5, v. 1000 18.4

Oligark Tooma v. 700 13.8, v. 1000 14.9

Power Blaster v. 700 14.9, v .1000 16.8

Queen Evo v. 700 14.8, v .1000 15.7

Isac Journey v. 700 13.4, v. 1000 15.2

Solar Wind v. 700 11.6, v. 1000 12.8

Albacete v. 700 13.7, v .1000 14.1

Tip Top Southwind v. 700 14.0, v. 1000 15.1

Lappeenranta 10.1.

A RM v. 700 14.8, v. 1000 16.0

Headstrong Jet v. 700 15.2, v .1000 16.6

Mette-Marit v. 700 26.0, v .1000 29.3

Raven v. 700 12.9, v. 1000 16.3

Brolle F. v. 700 12.9, v. 1000 14.1

Gävle 9.1.

Everon v. 700 14.4, v. 1000 15.8

Myrsjös Timeout v. 700 13.8, v. 1000 14.1

Borups Victory v. 700 11.5, v. 1000 12.5

Inge B.Svärlig v. 700 10.6, v. 1000 11.4

Seinäjoki 9.1

Stoneisle Tiddler v. 700 18.9, v. 1000 18.1

Zingaling v. 700 15.3, v .1000 15.8

Vireveri v. 700 30.0, v. 1000 31.0

Laurila's Haldir v. 700 15.6, v. 1000 16.0

Astrum v. 700 12.3, v. 1000 13.2

Hamilton d'Am v. 700 14.0, v. 1000 15.2

Suvionni v. 700 26.6, v .1000 26.1

Jakob K.Boko v. 700 13.9, v. 1000 14.1

Kuopio 8.1.

En Candy Till v. 700 13.3, v. 1000 15.2

MAS Dominant v. 700 14.8, v. 1000 15.9

I Engineer v. 700 18.0, v. 1000 19.1

Färjestad 7.1.

As Always Marke v. 600 10.1, v. 1000 12.4

Kuyt F.Boko v. 600 11.0, v. 1000 12.1

Otto Håleryd v. 700 13.0, v. 1000 14.0

Barabobbitt v. 600 11.7, v. 1000 14.5

Dear Friend v. 700 10.4, v .1000 11.5

Everlasting Boogie v. 600 14.6, v. 1000 15.2

Vinci Nice v. 600 10.7, v. 1000 12.2

Carroty v. 600 13.8, v. 1000 14.5

Mellby Indigo v. 600 11.0, v .1000 13.5

Toruk Makto v. 700 13.8, v. 1000 14.9

Pori 7.1.

Nevan Hurmuri v. 700 34.6

Backgammon Garden v. 700 16.9

Jonnin Joutava v. 700 29.0

Malala Boko v. 700 15.4

Super Topaz v. 700 12.8

Stonecapes Violet v. 700 13.0, v .1000 13.8

Club Nord Elit v. 700 15.6, v. 1000 15.3

Mandela Zon v. 700 14.5

Pate Pollea v. 700 28.8

Julmin v. 700 27.0

Selmer I.H. v. 700 11.8

Romme 6.1.

Toscana Southwind v. 700 14.8, v. 1000 16.9

Viggo La Ma v. 700 13.9, v. 1000 15.0

Cameron v. 700 15.1, v .1000 16.5

Iceland Radio v. 700 12.1, v. 1000 13.6

Gigolo La Marc v. 700 12.4, v. 1000 13.9

Jyväskylä 6.1.

Riksu's Vaiana v. 700 18.0, v. 1000 19.6

Fast Flash v. 700 16.1, v. 1000 17.9

Alpertto v. 700 26.5, v. 1000 28.6

Sobel Conway v. 700 14.3, v. 1000 17.2

Moniman v. 700 13.5, v. 1000 15.7

Interlude Ferm v. 700 13.4, v .1000 15.8

Venlan Vekkuli v. 700 26.6, v. 1000 27.5

Åby 5.1.

Muscle Morique v. 700 14.6, v. 100015.2

Valnes New Love v. 700 14.6, v. 1000 14.9

Backdraft v. 700 13.0, v. 1000 13.5

Global Duty v. 700 13.3, v. 1000 14.6

Starbecs A.To Z. v. 700 10.8, v. 1000 12.6

Brady D.E. v. 700 12.6, v. 1000 13.9

lauantai 14. tammikuuta 2023

Kouvola 5.1.

Pacman Poppy v. 700 17.2, v. 1000 17.7

Iola Hoss v. 700 14.8, v. 1000 15.6

Thai Greenwich v. 700 13.1, v. 1000 13.6

Malakki v. 700 28.2, v. 1000 28.2

Knows The Way v. 700 17.6, v. 1000 17.1

MAS Flash v. 700 14.8, v. 1000 15.1

Eli Wallach v. 700 14.2, v. 1000 14.9

Royal Date v. 700 13.4, v. 1000 13.9

Jägersro 4.1.

Roxanna v. 700 16.8, v. 1000 16.4

Carna Solero v. 700 14.0, v. 1000 15.7

Powerbank F. v. 700 16.0, v. 1000 15.8

In Style v. 700 16.1, v. 1000 16.0

Frankie Godiva v. 700 12.7, v. 1000 13.9

Zacapa U.S. v. 700 13.7, v. 1000 13.9

Lorens Flevo v. 700 12.1, v. 1000 12.8

Steady Roger v. 700 15.3, v. 1000 15.4

Solvalla 4.1.

Excellent Cash v. 600 16.7

Sandokan v. 700 15.2, v. 1000 15.7

Mari v. 700 16.1, v. 1000 17.3

Raya Maya v. 600 12.9, v. 1000 15.4

Madame Norrgård v. 700 12.9, v. 1000 15.0

Magical Mile v. 600 12.9, v. 1000 14.9

Global Classified v. 11.2, v. 1000 13.0

Mister Gigolo v. 700 16.1, v. 1000 16.5

Djokovic v. 700 14.8, v. 1000 15.4

Black And Quick v. 700 13.2, v. 1000 14.2

Vermo 4.1.

Kato Kato v. 700 13.9, v. 1000 16.0

Ypäjä Luotsi v. 700 25.3

Ohiheittäjä v. 700 30.2, v. 1000 29.8

Quite A Lover v. 700 12.2, v. 1000 13.3

Landen Vinkka v. 700 26.0, v. 1000 27.3

Mr Stahl v. 700 9.7, v. 1000 11.1

Rudebox v. 700 14.0, v. 1000 16.2

El Indeed v. 700 9.0, v. 1000 10.9

Strong Caviar v. 700 13.4, v. 1000 14.2

Soma Suomalainen v. 700 29.5, v. 1000 30.7

Bergsåker 3.1.

Jamina Jozelyn v. 700 15.6, v. 1000 17.0

Star Muscle v. 700 13.6, v. 1000 14.5

Young Danne v. 700 14.1, v. 1000 15.2

Indine Keeper v. 700 13.1, v. 1000 14.8

Huddlestone v. 700 10.6, v. 1000 12.2

The World Is Mine v. 700 12.7, v. 1000 13.8

Västerbo Razzia v. 700 16.2, v. 1000 15.9

Teivo 3.1.

I.P. Timantti v. 700 34.2, v. 1000 34.7

Disco Inferno v. 700 16.9

Helmin Voitto v. 700 32.0, v. 1000 31.0

Zumuman v. 700 13.9, v. 1000 14.4

Ohikiitävä v. 700 28.4

Black Dog v. 700 15.1, v. 1000 16.5

Irvin Star v, 700 13.9, v. 1000 14.2

Vicky Savoy v. 700 14.0, v. 1000 15.8


Mantorp 2.1.

Remus Eck v. 700 14.6, v .1000 16.0

Zelma de Castella v. 700 16.0, v. 1000 15.8

Cassandra Ferm v. 700 13.8, v. 1000 15.7

Ozak Vivantis v. 700 16.7, v. 1000 16.3

Fönix Vang v. 700 14.0, v. 1000 14.9

Livi Princess H.M. v. 600 16.3, v. 1000 16.6

keskiviikko 11. tammikuuta 2023

Oulu 2.1.

Patriotique v. 700 17.5, v. 1000 17.3

Kuusirantanen v. 700 27.4, v. 1000 27.9

The Great Kemp v. 700 15.4, v. 1000 15.8

A Kind of Magic S v. 700 16.5, v. 1000 17.2

Cod A'la Doc v. 700 15.2, v. 1000 16.3

Ilos Silmarillion v. 700 12.8, v. 1000 13.7

Pikku-Ryti v. 700 25.4, v. 1000 25.7

Ditchback Dice v. 700 14.3, v. 1000 15.2

Mikkeli 1.1.

Stonetastic v. 700 14.7, v. 1000 16.2

Zoom Zoom v. 700 14.1, v. 1000 16.3

Blueberry Boy v. 700 13.0, v. 1000 15.1

Next Yet v. 700 18.3, v. 1000 18.9

lauantai 7. tammikuuta 2023

Axevalla 31.12.

Vara Palema v. 600 18.0, v. 1000 8.9

Ilaria Mearas v. 600 14.4, v. 1000 15.7

Souvenir d'Inverne v. 700 12.0, v. 1000 13.1

Juni Rapid v. 700 13.8, v. 1000 15.3

B.B.S.Avicii v. 600 14.7, v. 1000 15.5

Gazza B.R. v. 700 14.1, v. 1000 15.1

Walking The Wire v. 700 12.5, v. 1000 14.9

Gaylord Am v. 700 13.9, v. 1000 14.6

Babsans Bankir v. 600 12.0, v. 1000 13.5

Ferrari Sisu v. 700 12.5, v. 1000 13.7

Lahti 31.12.

Iago Vici v. 700 18.1, v. 1000 18.2

Tanhuan Lilja v. 700 31.0, v. 1000 30.9

Jontte Junior v. 700 17.3, v. 1000 17.3

Stonecapes Victor v. 700 17.8, v. 1000 17.4

Quite A Boy v. 700 14.6, v. 1000 14.5

Franselmi v. 700 28.0, v. 1000 29.2

Suvionni v. 700 31.2, v. 1000 31.2

Jakob K.Boko v. 700 14.7, v. 1000 15.5

Hissun Turbo v. 700 25.2, v. 1000 26.2

Hierro Boko v. 700 12.8, v. 1000 14.9


Seinäjoki 30.12.

Juri Gagarin v. 700 16.5, v. 1000 16.3

Sundsvik Al Buraq v. 700 15.6, v. 1000 16.7

Huima Hermanni v. 700 28.3, v. 1000 28.5

Bugs Bunny Buzz v, 700 15.3, v. 1000 16.0

Zara Josefine v. 700 16.1, v. 1000 16.6

Miya Gran v. 700 14.7, v. 1000 15.0


Turku 30.12.

Tropical Vice v. 700 15.7, v. 1000 17.1

T.Rex v. 700 13.6, v. 1000 15.0

Samba Vice v. 700 15.7, v. 1000 16.5

I Keep My Word v. 700 14.7, v. 1000 16.4

Sahara Magaria v. 700 13.6, v. 1000 14.7

Pate Pollea v. 700 27.3, v. 1000 28.4

perjantai 6. tammikuuta 2023

Lahti 29.12.

Joyful Swamp v. 700 17.6, v. 1000 18.1

Geegee Boomerang v. 700 16.4, v. 1000 17.5

Mainio v. 700 10.3, v .1000 12.2

Piece of Precious v. 700 13.6, v. 1000 14.9

Iola Hoss v. 700 14.8, v. 1000 15.6

General Norrgård v. 700 14.0, v. 1000 15.4

Dzingel v. 700 28.4, v. 1000 29.1


Örebro 28.12.

Irjas Stjärna v. 700 13.8, v. 1000 15.9

Catharsis v. 700 13.1, v. 1000 14.2

Black Mission v. 700 12.3, v. 1000 13.4

Eddy West v. 600 8.5, v. 1000 11.9

Benita Winner v. 700 11.3, v. 1000 12.9

Nina Ginto v. 600 11.0, v .1000 11.5

Winterburn v. 600 10.3, v. 1000 11.9

Domenik Jet v. 600 10.8, v. 1000 13.3

Jarel Boko v. 700 14.3, v. 1000 14.8

Friend of Elves v. 600 10.1, v. 1000 13.3

M.T.Rick Nash v. 700 12.9, v. 1000 13.6

keskiviikko 4. tammikuuta 2023

Vermo 28.12.

Super Clue v. 700 18.9, v. 1000 17.3

Tähti-Teijo v. 700 31-5

Piece of Precious v. 700 15.7, v. 1000 15.9

Adanna v. 700 12.6, v. 1000 13.2

Harlamov v. 700 28.7, v. 1000 30.1

Rokin Maxi v. 700 23.7, v. 1000 24.9

Make It Up v. 700 13.9, v. 1000 15.1

All Star Mint v. 700 14.7, v. 1000 14.1

Williamsburg v. 700 12.5, v. 1000 13.1

Teivo 27.12.

Helmin Voitto v. 700 28.4, v. 1000 28.9

Madrero v. 700 16.3, v. 1000 18.8

Dodii v. 700 13.6, v. 1000 15.4

Father's Hope v. 700 13.0, v. 1000 13.8

Magarri v. 700 14.2, v. 1000 14.9

Sole Olee v. 700 10.6, v. 1000 12.6

Rahajamatch v. 700 12.6, v. 1000 14.2

Villiveko v. 700 26.9, v. 1000 27.8

Richard Halm v. 700 16.6, v. 1000 17.2

Solvalla 26.12.

Lightning Stride v. 700 13.2, v. 1000 14.3

Eowyn v. 700 14.1, v. 1000 14.8

Topping Artist v. 700 13.1, v. 1000 14.6

Lucky Guy Boko v. 700 11.8, v. 1000 13.4

Dynamite Sensation v. 700 11.9, v. 1000 13.6

Esprit Sisu v. 700 11.1, v. 1000 11.3

Digital Summit v. 700 12.3, v. 1000 13.9

 Behind Bars v. 700 13.0, v. 1000 13.2

Nova Mahiron v. 700 14.5, v. 1000 14.9

Hannibal Face v. 700 12.8, v. 1000 13.8

Snick Chick v. 700 14.2, v. 1000 15.4

Kuopio 26.12.

Ohiheittäjä v. 700 27.7, v. 1000 27.6

Mei Tai v. 700 15.7, v. 1000 17.5

Dainamin v. 700 14.1, v. 1000 14.5

Villilempi v. 700 27.1, v. 1000 28.9

Herra Heinämies v. 700 23.8, v. 1000 25.3

Downshifter v. 700 12.2, v. 1000 14.2

Ilos Sansibar v. 700 12.9, v. 1000 14.6

Savon Sisu v. 700 25.8, v. 1000 27.8

Kitzune G.G. v. 700 13.8, v. 1000 15.1

Pirttilän Olga v. 700 27.3, v. 1000 27.3

Halmstad 23.12.

 Cavalleri v. 70014.9, v. 1000 15.0

Monte Carlo v. 700 12.5, v. 1000 13.1

Father v. 700 14.9, v. 1000 14.8

Con Crowe v. 700 12.8, v. 1000 13.9

Zaffiro Jet v. 700 11.9, v. 1000 12.8

Jello W. v. 700 12.7, v. 1000 12.7

Aetos Kronos v. 700 10.2, v. 1000 11.5

Muscle Morique v. 700 12.3, v. 1000 13.5

Lucifer Sam v. 700 11.8, v. 1000 12.7

Sanibel v. 700 13.4, v. 1000 14.7

Affinity Face v. 700 12.2, v. 1000 13.5

Jyväskylä 23.12.

Red Rock Canyon Ås v. 700 13.6, v. 1000 14.9

Suejedi v. 700 13.9, v. 1000 15.4

Heide K. v. 700 15.1, v. 1000 15.8

Gliding Star v. 700 19.2, v. 1000 19.2

Gävle 22.12.

Staro Onyourmarks v. 70013.8, v. 1000 12.8

Vice Versa Diamant v. 700 13.7, v. 1000 14.3

Mitzy Gold v. 700 14.6, v. 1000 14.7

Ares Face v. 700 16.5, v. 1000 16.9

Kouvola 22.12.

Tuuskanen v. 700 28.2, v. 1000 26.4

Nigel Ale v. 700 15.1, v. 1000 16.8

Werona v. 700 29.2, v. 1000 29.3

Fete du Mont v. 700 15.8, v. 1000 15.6

Amour Amiko v. 700 12.4, v. 1000 13.9

Leemark's Icy v. 700 14.1, v. 1000 16.9

sunnuntai 1. tammikuuta 2023

Åby 21.12.

L.Way Joli v. 700 14.0, v. 1000 15.2

Oskar Run v. 700 15.6, v. 1000 15.8

Simon Templar v. 700 12.4, v. 1000 15.5

Brain Game v. 700 15.0, v. 1000 15.7

Demir K.M.E. v. 700 15.0, v. 1000 14.8

Romero v. 700 14.7, v. 1000 15.3

Gloster Gladiator v. 700 12.6, v. 1000 14.0

Nanny''s Girl v. 700 13.6, v. 1000 13.6

Zacapa U.S. v. 700 16.9, v. 1000 17.0

I've Got Pepper v. 700 18.6, v. 1000 19.5

Solvalla 21.12.

Queen Evo v. 700 16.9, v. 1000 17.6

Scary Montreal v. 700 13.5, v. 1000 14.5

Zorocco Yanoz v. 700 14.3, v. 1000 15.8

Björn v. 700 14.5, v. 1000 14.9

Djokovic v. 700 12.9, v. 1000 13.6

Strong Heartbeat v. 700 13.1, v. 1000 14.0

Tara Hills v. 700 16.2, v. 1000 16.3

Ackuratess v. 700 13.6, v. 1000 13.9

Vermo 21.12.

Jack of All Trades v. 700 19.0, v. 1000 19.7

Too Match v. 700 16.7, v. 1000 18.4

Tähti-Kulkuri v. 700 28.1, v. 1000 28.7

Sahara Sanstorm v. 700 12.2, v. 1000 13.3

Myrskypoju v. 700 27.3, v. 1000 29.0

Mette-Marit v. 700 29.8, v. 1000 29.6

Gliding Star v. 700 17.3 ,v. 1000 17.8

Siirin Farssi v. 700 27.8, v. 1000 28.8

Fazimo v. 700 14.5, v. 1000 15.4

Jägersro 20.12.

Tuppen v. 700 15.0, v. 1000 16.0

Chiffchaff v. 700 15.3, v. 1000 15.1

R.C.Sunshine v. 700 16.0, v. 1000 16.6

Deluca v. 700 17.7, v. 1000 17.3

Dame de Tailleur v. 700 13.4 , v.1000 15.5

Unique Creation v. 700 14.7, v. 1000 15.6

Springdayfree v. 700 16.4, v. 1000 17.2

Teivo 20.12.

Vieskeen Apassi v. 700 34.2, v .1000 35.0

Just Candy v. 700 15.9, v. 1000 17.7

BWT Devil v. 700 13.3, v. 1000 14.1

What The Hell v. 700 13.5, v. 1000 14.4

Dodii v. 700 15.2, v. 1000 16.0

Silent Starlight v. 700 13.0, v. 1000 14.2

Suvionni v. 700 22.9, v. 1000 23.7

Ivonne Hoss v. 700 13.8, v. 1000 15.8

Färjestad 19.12.

Nibali Vivantis v. 700 12.1, v. 1000 14.4

Kathrine S.H. v. 700 12.4, v. 1000 14.2

Pop The Music v. 700 13.0, v. 1000 13.8

So Superb v. 700 13.4, v. 1000 14.9

Inifinitus v. 700 13.2, v. 1000 13.7

Lahti 19.12.

Ready Boss v. 700 14.3, v. 1000 16.5

Reload Pellini v. 700 14.0, v. 1000 14.9

Digthislass v. 700 11.6, v. 1000 15.0

Lissun Assi v. 700 27.7, v. 1000 27.9

All Star Mint v. 700 10.9, v. 1000 11.8

Make A Wish H.C. v. 700 12.5, v. 1000 13.9

Seinäjoki 19.12.

Field's Magic v. 700 16.3, v. 1000 16.8

Snowflake v. 700 13.3, v. 1000 16.0

Trouble Leader v. 700 13.1, v. 1000 13.7

Huima Hermanni v. 700 26.1, v. 1000 26.9

Mr Reddington v. 700 13.9, v. 1000 14.3

Welldone v. 700 16.5, v. 1000 16.9

Bergsåker 18.12.

Debonair Mary v. 700 12.0, v. 1000 13.1

Digital Literacy v. 700 11.2, v. 1000 12.6

Idoanythingforlove v. 700 13.8, v. 1000 14.3

Dream Sensation v. 700 14.2, v. 1000 14.9

Arras Beluga Wine v. 700 12.7, v. 1000 15.0

Young Mistress v. 700 13.0, v. 1000 13.9

Huddlestone v. 700 10.9

Joensuu 18.12.

Lily-Ann Poof v. 700 19.5, v. 1000 19.1

Velvasseli v. 700 34.4, v. 1000 35.6

Hoho Haha Sisu v. 700 11.9, v. 1000 13.6

Tom Boy Poof v. 700 16.4, v. 1000 17.6

Hissun Turbo v. 700 23.5, v. 1000 24.7

Francis Coccola v. 700 15.6

Fernando Vixi v. 700 13.2, v. 1000 14.1