Hae tästä blogista

perjantai 29. maaliskuuta 2013

Oulu 25.3.

Norita v. 700 35.4, v. 1000 35.9
Stoneisle Just Us v. 700 16.3, v. 1000 16.6
Dresscode v. 700 12.4, v. 1000 13.7
Allun Salama v. 700 29.5, v. 1000 30.0
Misunderstood Rok v. 700 15.4, v. 1000 16.3
Leila Highlander v. 700 16.0, v. 1000 16.4
Steel Windy v. 700 16.2, v. 1000 16.3
Tähti Kepu v. 700 24.9, v. 1000 24.5
New Varenn v. 700 15.2, v. 1000 14.7
Krobi v. 700 28.5, v. 1000 29.6
Briso Hamilton v. 700 16.7, v. 1000 17.5

Kaustinen 24.3.

Meliisi v. 700 31.1, v. 1000 30.8
Vieskerin Toive v. 700 30.3, v. 1000 30.5
Sasku v. 700 29.0, v. 1000 30.1
Super It v. 700 15.5, v. 1000 17.2
Elias Intomieli v. 700 25.2, v. 1000 25.5
Going Strong v. 700 11.4, v. 1000 15.3
Large Leader v. 700 13.1, v. 1000 14.1
Low Flyer v. 700 15.9, v. 1000 17.2
Daytona Luxx v. 700 15.8, v. 1000 16.5
Tuikun Poju v. 1700 27.3, v. 1000 28.4, v. 70 27.2

Kouvola 24.3.

Salaus v. 700 34.5, v. 1000 34.2
Coming Captor v. 700 15.5, v. 1000 16.2
Fortunatar v. 700 28.3, v. 1000 28.2
Ego Gem v. 700 14.3, v. 1000 15.7
Exo Laros v. 700 15.3, v. 1000 16.3
Johnny Muscles v. 700 13.7, v. 1000 15.4
Mity Lightning v. 700 16.7, v. 1000 18.1
Pop Up v. 700 16.5, v. 1000 17.6
Hurricane Wendee v. 700 17.1, v. 1000 18.8
Vares v. 700 30.6, v. 1000 30.5

keskiviikko 27. maaliskuuta 2013

Jägerso 23.3.

Capello Bob v. 700 10.0, v. 1000 11.9
Sebastian K v. 700 10.6, v. 1000 12.4
Remember Laser v. 1000 13.1
Icebear v. 700 11.9, v. 1000 12.9

tiistai 26. maaliskuuta 2013

Helsinki 23.3.

Star Trek v. 700 14.7, v. 1000 16.7
Born For Speed v. 700 14.9, v. 1000 16.7
Kiida Palma v. 700 31.9, v. 1000 32.5
Caramba v. 700 24.4, v. 1000 26.8
Fiery Sid v. 700 14.3, v. 1000 15.7
Vivian Caramel v. 700 14.4, v. 1000 15.8
BP's Comet v. 700 16.4, v. 1000 16.9
Nice Brozo v. 700 13.7, v. 1000 15.2
Nauriskydön Veto v. 700 23.9, v. 1000 26.0
Krimori v. 700 22.8, v. 1000 25.2
Super Silvia v. 700 14.5, v. 1000 15.8
B. Tuuma v. 600 27.1, v. 1000 28.5
Gunrunner v. 700 14.2, v. 1000 15.1
Westcoast Spider v. 700 12.9, v. 1000 14.4
Keisar v. 700 26.5, v. 1000 27.0
Brad De Veluwe v. 700 11.0, v. 1000 12.6
Arctic Luxury v. 700 14.3, v. 1000 15.7
Flickas Fantasia v. 700 16.0, v. 1000 16.9
Demolition Jam v. 700 17.5, v. 1000 17.1

Turku 22.3.

Suhhaus v. 700 31.6, v. 1000 31.2
Wondering Alice v. 700 16.3, v. 1000 17.2
Matsomppi v. 700 27.8, v. 1000 28.2
Marybella v. 700 16.0, v. 1000 17.2
Dream Dresser v. 700 13.7, v. 1000 15.4
Celsius Ås v. 700 13.0, v. 1000 14.6
Victory Reward v. 700 12.9, v. 1000 14.7
Pyrypolun Dumdum v. 700 24.1, v. 1000 24.5
Fu King Fast v. 700 16.5, v. 1000 17.8
Lovely Dart v. 700 16.5, v. 1000 16.5

Lappeenranta 22.3.

East Coast Emma v. 700 17.5, v. 1000 18.9
V.G. Wilhelmiina v. 700 30.0, v. 1000 31.3
Vares v. 700 30.1, v. 1000 31.5
Ms Beauty Pepper v. 700 18.7, v. 1000 19.5
Rosi's Reckless v. 700 16.7, v. 1000 17.8
Upstream v. 700 17.2, v. 1000 17.7

Lahti 21.3.

Opal Prince v. 700 15.3, v. 1000 16.5
Okkapokka v. 700 29.1, v. 1000 30.3
Aspenhill's Armor v. 700 15.5, v. 1000 17.9
Max Moonlight v. 700 13.3, v. 1000 13.9
Liinan Leikki v. 700 29.2, v. 1000 31.1
Yahuu Hoss v. 700 15.5, v. 1000 16.1
A.T. Visku v. 700 25.5, v. 1000 26.3
Arctic Love v. 700 12.8, v. 1000 14.7
Windy Atlas v. 700 17.5, v. 1000 17.8

perjantai 22. maaliskuuta 2013

Solvalla 20.3.

License Holder v. 700 12.7, v. 1000 12.7
Salsa Knight v. 700 10.9, v. 1000 11.6
Abborren v. 700 10.6, v. 1000 12.1
Nice And Easy v. 700 12.4, v. 1000 13.5
Prince Tagg v. 700 10.7, v. 1000 12.3
For Life v. 700 12.6, v. 1000 13.1
Flip A Coin v. 700 9.8, v. 1000 11.7
Kings Elite v. 700 13.3, v. 1000 14.0

Solvalla 17.3.

Victoria d'Hilly v. 700 13.1, v. 1000 13.9
Checco Boko v. 600 11.1, v. 1000 12.0
Drillbit Ås v. 700 11.2, v. 1000 12.1
Miss Beniss v. 700 10.9, v. 1000 11.8

Vermo 20.3.

Noble Nazareth v. 700 17.1, v. 1000 18.0
Sundsvik Sangria v. 700 14.9, v. 1000 16.4
Goldshoe Rolei v. 700 14.6, v. 1000 15.6
Turponi v. 700 24.2, v. 1000 26.4
Virikari v. 700 24.3, v. 1000 26.6
Dominick Duo v. 700 20.8, v. 1000 20.4
Vigoroso Mi Amor v. 700 15.1, v. 1000 16.6
Jetstream v. 700 12.6, v. 1000 14.4
Alex Von Bentz v. 700 12.3, v. 1000 14.9
Asante v. 700 12.1, v. 1000 14.7
Tuulineito v. 700 29,4, v. 1000 31.0

Oulu 20.3.

Ivy Ericson v. 700 21.8, v. 1000 20.4
Raahen Santra v. 700 32.9, v. 1000 31.9
Nefana Lavec v. 700 17.0, v. 1000 16.5
Heavy Girl v. 700 20.3, v. 1000 19.1
Vernando v. 700 17.5, v. 1000 16.3

torstai 21. maaliskuuta 2013

Teivo 19.3.

Carolin v. 700 34.8, v. 1000 34.9
Cauldron Web v. 700 13.2, v. 1000 15.6
Jamieson v. 700 13.9, v. 1000 15.2
Very Hot Sascha v. 700 14.8, v. 1000 16.9
Simelius v. 700 26.7, v. 1000 28.2
Shalom S v. 700 14.5, v. 1000 16.0
Evelyn Index v. 700 13.7, v. 1000 15.2
Rainbow Zorro v. 700 14.4, v. 1000 15.8
Victor Fog v. 700 17.0, v. 1000 16.8
Clash v. 700 14.9
Decor v. 700 13.5, v. 1000 15.5
Divine Avenger v. 700 12.4, v. 1000 14.8
Geyshara v. 700 15.8, v. 1000 16.7
Fieldhead Roma v. 700 16.2, v. 1000 16.9

Seinäjoki 18.3.

Melman v. 700 14.4, v. 1000 16.7
Pyrita v. 700 30.0, v. 1000 31.5
Greenleaf Slim v. 700 12.8, v. 1000 15.7
The Jackpot v. 700 12.5, v. 1000 14.4
Viapori v. 700 28.9, v. 1000 30.1
Swedpac F.H. v. 700 11.7, v. 1000 13.1
Turoveli v. 700 24.6, v. 1000 24.8
Merlino Grif  v. 700 12.8, v. 1000 13.1
Nope's Diamond v. 700 13.9, v. 1000 16.9
Veeran Linkki v. 700 27.8, v. 1000 28.7
Countess Julia v. 700 16.9, v. 1000 17.3

keskiviikko 20. maaliskuuta 2013

Vermo 17.3.

Helmin v. 700 28.4, v. 1000 29.6
Will Titanic v. 700 14.8, v. 1000 16.2
Iucatan Mik v. 700 14.4, v. 1000 17.2
Rottinki v. 700 32.1, v. 1000 31.8
Madickens Stjärna v. 700 16.5, v. 1000 17.3
Super Rainbow v. 700 15.0, v. 1000 17.0
Lupes v. 700 12.9, v. 1000 15.2
Deep Insight v. 700 12.6, v. 1000 14.7
Lightning McQueen v. 700 16.5, v. 1000 16.6
Rivercape Rose v. 700 16.4, v. 1000 18.9

maanantai 18. maaliskuuta 2013

Joensuu 16.3.

Lady Susie v. 700 15.3, v. 1000 16.5
Tähti Assi v. 700 33.5, v. 1000 33.5
El Acid v. 600 11.9, v. 1000 14.9
Briso Hazel v. 700 15.5, v. 1000 17.2
Pandora Girl v. 700 14.4, v. 1000 15.8
Global Lizzie v. 700 14.3, v. 1000 15.6
Esperiina v. 700 26.7, v. 1000 27.0
Prontus v. 700 25.4, v. 1000 26.2
Empired Windcape v. 700 13.6, v. 1000 16.0
Will Hans Beat v. 700 13.2, v. 1000 15.7
Edla v. 700 24.9, v. 1000 25.0
Hoboken v. 700 17.9, v. 1000 17.5
Titane Nordique v. 700 15.1, v. 1000 15.4
Tamilphoto v. 700 13.2, v. 1000 13.8
Carmel v. 700 12.9, v. 1000 13.6
Boker v. 700 23.5, v. 1000 24.5
Sirun Valpuriina v. 700 24.0, v. 1000 24.9
Amaro v. 700 36.0, v. 1000 35.5
Minto's Minda v. 700 15.0, v. 1000 16.0

Kuopio 15.3.

Solana v. 700 34.9, v. 1000 34.9
E.V. Jory v. 700 18.8, v. 1000 18.8
H.M. Into v. 700 31.9, v. 1000 34.5
Baletin Salama v. 700 27.6, v. 1000 28.1
Jewel Joker Li v. 700 14.7, v. 1000 16.3
Lass Indus v. 700 14.4, v. 1000 16.9
Noriko v. 700 26.3, v. 1000 27.7
Diesel Star v. 700 15.5, v. 1000 16.6
Millstone's Lissom v. 700 15.7, v. 1000 16.7
Velvet Victory v. 700 17.2, v. 1000 18.9
Lisa Marine v. 700 14.8, v. 1000 16.9

Pori 15.3.

Kuultava v. 700 34.5, v. 1000 34.7
Alam Fuerte v. 700 15.9, v. 1000 17.5
El Commandante v. 700 17.2, v. 1000 18.4
White Excel v. 700 15.9, v. 1000 17.5
Huge Photohut v. 700 15.1, v. 1000 17.8

sunnuntai 17. maaliskuuta 2013

Forssa 14.3.

Chocolina v. 700 14.7
Redrock Hood v. 700 14.2, v. 1000 16.5
An-Anna Bella v. 700 14.2, v. 1000 16.0
Rim Bay Vic v. 700 13.6, v. 1000 16.0
Leemark's August v. 700 11.4, v. 1000 14.5
Jaqueline Mon Ami v. 700 14.5, v. 1000 15.6
Virikari v. 700 26.3, v. 1000 28.2
Say It Ain't So v. 700 15.0, v. 1000 17.1
Queen Starline v. 700 13.7, v. 1000 15.5

Vermo 13.3.

Aspenhill's Amor v. 700 17.7, v. 1000 18.0
A.L. Viri v. 700 28.4, v. 1000 29.9
Eicku v. 700 25.3. v. 1000 27.7
Southeast Joker v. 700 15.0, v. 1000 16.9
Nauriskydön Veto v. 700 27.3, v. 1000 27.6
Cecilia Duo v. 700 14.5, v. 1000 15.2
Will Be Black Out v. 700 13.6, v. 1000 14.6
Saston v. 700 20.8, v. 1000 20.3
Speedspider v. 700 15.0, v. 1000 16.0
Desiree Lady v. 700 12.8, v. 1000 13.6
El Bowl v. 700 13.0, v. 1000 13.9
Juan Pablo Point v. 700 15.2
Ravi De France v. 700 14.2
David's Cannon v. 700 15.6, v. 1000 16.5
Gala Hall v. 700 14.6, v. 1000 16.1
Lovely Dart v. 700 14.3, v. 1000 15.9

Jyväskylä 13.3.

Cauldron Web v. 700 16.4, v. 1000 17.2
Evelyn Index v. 700 14.4, v. 1000 15.2
E.V. Dove v. 700 16.7, v. 1000 18.4
Ms Beauty Pepper v. 700 15.7, v. 1000 16.9
Heralda v. 700 16.5, v. 1000 17.1

Teivo 12.3.

I.P. Legenda v. 700 30.6, v. 1000 31.6
Iida Speed v. 700 13.8, v. 1000 15.1
Huumaava Eeva v. 700 31.9, v. 1000 32.9
Somolli Bowl v. 700 14.3, v. 1000 15.2
Herald Point v. 700 13.3, v. 1000 14.6
One v. 700 14.0, v. 1000 15.8
Lover Shade v. 700 13.0, v. 1000 14.9
Pyrypolun Dumdum v. 700 26.0, v. 1000 25.1
Magnat v. 700 12.8, v. 1000 13.8
Treasure Me v. 700 18.8, v. 1000 18.8
Clumbumble v. 700 14.0, v. 1000 15.3

perjantai 15. maaliskuuta 2013

Oulu 11.3.

Ellen H v. 700 16.9, v. 1000 16.9
Hilun Huiske v. 700 33.9, v. 1000 32.6
Ladylike Leader v. 700 17.7, v. 1000 17.5
Reco Compo v. 700 18.8, v. 1000 18.0
Nicke Boy v. 700 15.9, v. 1000 16.7
Da Vinci Laukko v. 700 18.7
Martsa v. 700 27.9, v. 1000 28.1
Valiant Kemp v. 700 15.5, v. 1000 15.2
Mintos' Minda v. 700 17.0, v. 1000 16.3

keskiviikko 13. maaliskuuta 2013

Turku 10.3.

Game Power v. 700 16.5
Callela Mayflower v. 700 19.1, v. 1000 19.9
Fara Dero v. 700 14.0, v. 1000 15.8
Get Going Gordon v. 700 16.7, v. 1000 18.3
Tuulineito v. 700 30.2, v. 1000 31.0
Maravilla v. 700 15.0, v. 1000 17.1
Express Type v. 700 15.4, v. 1000 15.7
Herkules Fortis v. 700 14.8, v. 1000 15.7

Ylivieska 10.3.

Redry v. 700 22.0, v. 1000 21.6
Meliisi v. 700 32.0, v. 1000 31.4
Duran's Best v. 1000 19.4
Ziller Boko v. 700 16.9, v. 1000 19.0
Svadilfari v. 700 16.4, v. 1000 17.7

Kouvola 9.3.

Aarteen Vilperi v. 700 28.1, v. 1000 28.7
Pietrosin v. 700 16.3, v. 1000 16.2
Rouva Kaasu v. 700 27.6, v. 1000 28.0
Maisero v. 700 26.2, v. 1000 26.4
Valvi v. 700 26.1, v .1000 26.4
Lady Bug v. 700 16.5, v. 1000 16.8
Edentown Laukko v. 700 14.8, v. 1000 15.5
Tamilphoto v. 1000 13.4, v. 400 11.3
Racerstina v. 700 12.3, v. 1000 15.0
Make Me Money v. 700 14.9, v. 1000 15.9
Great Chief v. 700 14.7, v. 1000 15.5
Topper v. 700 25.1, v. 1000 26.8
Franko v. 700 23.4, v. 1000 23.5
Brave Eight v. 700 14.1, v. 1000 14.4
Antonio Duo v. 700 17.4, v. 1000 16.7

Jyväskylä 8.3.

Pörnä-Tyttä v. 700 29.0, v. 1000 30.3
Be My Hot Stuff v. 700 17.0, v. 1000 18.8
Donna Hoist v. 700 15.6, v. 1000 17.0
Calimero v. 700 26.4, v. 1000 26.0
Hide And Seek v. 700 14.4, v. 1000 15.6
Lintan Pysti v. 700 24.9, v. 1000 27.
Alexandretta v. 700 11.1, v. 1000 13.9
Aga Khan Boko v. 700 12.2, v. 1000 14.7
Werner Vicktrix v. 700 15.5, v. 1000 16.5
Veluuri v. 700 29.9, v. 1000 30.0

sunnuntai 10. maaliskuuta 2013

Lahti 7.3.

Coinette v. 700 16.4, v. 1000 18.4
Forintti v. 700 29.6, v. 1000 31.3
Yakari v. 700 15.1, v. 1000 17.6
Ballerina Luxx v. 700 12.6, v. 1000 15.0
Tyrone Star v. 700 14.9, v. 1000 16.1
Demolition Jam v. 700 13.9, v. 1000 15.3
Kujanpään Jyräys v. 700 27.1, v. 1000 28.5
Titillation v. 700 13.9, v. 1000 15.1
Hazel Hen v. 700 19.0, v. 1000 19.5
Viatom v. 700 32.7, v. 1000 32.5

Vermo 6.3.

Pearls For Girls v. 700 14.9, v. 1000 16.2
Jackpot Comery v. 700 13.6, v. 1000 15.7
Wasa Monsterman v. 700 14.1, v. 1000 16.4
B. Helmiina v. 700 23.5, v. 1000 25.1
Pandora Girl v. 700 13.7, v. 1000 14.8
Titane Nordique v. 700 13.4, v. 1000 14.1
Vivad Poppet v. 700 14.5, v. 1000 16.1
Rottinki v. 700 30.5, v. 1000 30.6
M.T.Frida v. 700 13.8, v. 1000 16.1
El Acid v. 700 13.4, v. 1000 15.9
Guapita C v. 700 15.9, v. 1000 17.7

Teivo 5.3.

Force One v. 700 15.4, v. 1000 16.7, v. 1700 17.0
Lopin Poika v. 700 31.3, v. 1000 31.5
Valley Va Bene v. 700 16.1, v. 1000 16.7
Flavio v. 700 28.2, v. 1000 29.8
A.T. Visku v. 700 22.9, v. 1000 24.4
Give Me Reason v. 700 13.9, v. 1000 16.2
Sahara Showtime v. 700 12.6, v. 1000 14.5
Feel So Good v. 700 13.1, v. 1000 13.1
Mac Duncan v. 700 14.6, v. 1000 15.8
Jack In The Box v. 700 14.0, v. 1000 14.9
Rinbow Zorro v. 700 12.9, v. 1000 14.5
Spinout v. 700 13.4, v. 1000 15.3

Seinäjoki 4.3.

Vintintin v. 600 31.0, v. 1000 31.7
Wedding Bell v. 700 15.7, v. 1000 17.4
Rosari v. 700 25.7, v. 1000 27.3
Like A Riverflow v. 700 16.7, v. 1000 16.7
Precious Croft v. 700 14.1, v. 1000 15.1
Ellan Kymppi v. 700 25.7, v. 1000 25.9
 Come As You Are v. 700 13.7, v. 1000 15.1
Mr Better Play v. 700 13.3, v. 1000 15.4
Filkker v. 700 31.3, v. 1000 31.2

Mikkeli 3.3.

Freddie Ale v. 700 16.7, v. 1000 16.7
Sembra Veloce v. 700 19.3, v. 1000 19.6
Krigori v. 700 31.8, v. 1000 31.2
Lady Susie v. 700 17.7, v. 1000 17.9
Mirkan Mirri v. 700 25.2, v. 1000 26.2
Justine's Joy v. 700 17.7, v. 1000 17.5
Queen of Joy v. 700 17.6, v. 1000 18.2
Vares v. 700 33.7, v. 1000 35.2

perjantai 8. maaliskuuta 2013

Kaustinen 2.3.

Darya I Nor v. 700 15.1, v. 1000 17.5
Flying Heel v. 700 16.1, v. 1000 17.3
Hoboken v. 700 14.2, v. 1000 15.3
Pietrosin v. 700 16.1, v. 1000 16.7
Susan Boyle v. 700 16.3, v. 1000 16.9
You Trust Kemp v. 700 16.9, v. 1000 18.1
The Bosses Lindy v. 700 16.0, v. 1000 18.8
Humun Humu v. 700 28.9, v. 1000 30.2
Hamtaro S v. 700 12.9, v. 1000 15.2
Diktaattori v. 700 27.2, v. 1000 26.7
Topper v. 700 28.6, v. 1000 30.1
Suitero v. 700 29.4, v. 1000 30.0
Going Strong v. 700 16.8, v. 1000 18.3

torstai 7. maaliskuuta 2013

Forssa 1.3.

Vanaja v. 700 33.0, v. 1000 34.8
An-Nea v. 700 20.8, v. 1000 21.4
Varjomanni v. 700 28.8, v. 1000 31.0
One v. 700 15.2, v. 1000 17.4
Xpress Kemp v. 700 12.7, v. 1000 14.8
Redrock Hood v. 700 15.4, v. 1000 16.7
Siron Veijari v .700 27.0, v. 1000 28.6
Angeles Stara v. 700 141., v. 1000 14.8
Bablo v. 700 14.2, v. 1000 16.3
Inner Circle v. 700 16.3, v. 1000 18.3

keskiviikko 6. maaliskuuta 2013

Lahti 28.2.

Large Point v. 700 13.8, v. 1000 15.8
Pikku Hyvä v. 400 31.3, v. 1000 33.0
Iida Speed v. 700 14.8, v. 1000 16.7
Don Herkules v. 700 14.6, v. 1000 15.7
Tauroni v. 700 25.9, v. 1000 26.3
Blue Pine Pax v. 700 15.4, v. 1000 16.3
Let Me Dream v. 700 14.8, v. 1000 15.9
Etoile Etain v. 700 14.0, v. 1000 15.2
Aqua's Solenoid v. 700 15.5, v. 1000 16.2
Mertha Von Bentz v. 700 15.8, v. 1000 17.7

Oulu 27.2.

Aika Kiho v. 700 31.3, v. 1000 31.0
Steel Sun v. 700 16.3, v. 1000 16.6
Anton Von Bentz v. 700 13.8, v. 1000 14.0
Angel Valley v. 700 17.8, v. 1000 18.2
Road To Victory v. 700 16.3, v. 1000 17.9

tiistai 5. maaliskuuta 2013

Vermo 27.2.

Lovely Dart v. 700 16.4, v. 1000 16.8
Get Going Grace v. 700 15.5, v. 1000 16.2
Asante v. 700 12.8, v. 1000 13.8
Vieskerin Valo v. 700 25.3, v. 1000 25.0
Golda Mercury v. 700 13.4, v. 1000 14.4
Theo De Villeneuve v. 700 15.6, v. 1000 15.9
Ultimate Dream v. 700 14.8, v. 1000 15.3
Nice Brozo v. 700 11.8, v. 1000 13.4
Nike Di Girifalco v. 700 11.7, v. 1000 12.8
Dream Dresser v. 700 13.6, v. 1000 15.0
A.L. Viri v. 700 27.9, v. 1000 28.9

Turku 26.2.

Huumaava Eeva v. 700 32.3, v. 1000 31.7
Fu King Fast v. 700 16.0, v. 1000 16.1
Eicku v. 700 27.5, v. 1000 27.7
Achille Web v. 700 14.4, v. 1000 15.1
Uparty K.A. v. 700 16.7, v. 1000 17.6
Kiida Palma v. 700 32.4, v. 1000 31.3
Sahara Showtime v. 700 15.4, v. 1000 16.3
Strong Buddy v. 700 14.0, v. 1000 13.9
Frau Stahl v. 700 14.2, v. 1000 15.7
Clumbumble v. 700 16.7, v. 1000 16.9

maanantai 4. maaliskuuta 2013

Jyväskylä 25.2.

Sir Harmi v. 700 16.6, v. 1000 17.3
Kaino Kipinä v. 700 30.2, v. 1000 30.4
Markus Chief v. 700 14.6, v. 1000 15.7
Millstone's Lissom v. 700 14.7, v. 1000 16.5
Ziller Boko v. 700 15.7, v. 1000 16.1
Tabacco Master v. 700 13.7, v. 1000 14.3
 Saaren Poika v. 700 24.6, v. 1000 26.2
Jetton De Jolly v. 700 14.9, v. 1000 16.5
Veeran Linkki v. 700 28.2, v. 1000 29.2
Fregos Victoria v. 700 18.4, v. 1000 19.6

Joensuu 24.2.

I.P. Lennotar v. 700 32.4, v. 1000 34.5
Shaka v. 700 32.5, v. 1000 32.5
Leading Zefyr v. 700 15.2, v. 1000 16.4
Tuikun Poju v. 700 26.5, v. 1000 28.1
Minto's Minda v. 700 14.0, v. 1000 16.5
Pay Back Runner v. 700 16.7, v. 1000 17.9
Super Silvia v. 700 13.9, v. 1000 16.2
Symppis Poika v. 700 15.2, v. 1000 16.8

Seinäjoki 23.2.

Arctic Topaz v. 700 15.5, v. 1000 16.4
Cardinal Galax v. 700 13.7, v. 1000 14.5
Vapriikki v. 700 27.1, v. 1000 28.4
Wasa Monsterman v. 700 12.7, v. 1000 14.2
Nauriskydön Veto v. 700 25.5, v. 1000 27.3
Carmel v. 700 12.1, v. 1000 13.1
Like A Riverflow v. 700 13.8, v. 1000 15.1
Alexandretta v. 700 13.7, v. 1000 13.6
Baby Baker v. 700 13.1, v. 1000 12.6
Diktaattori v. 700 23.9, v. 1000 24.9
Large Leader v. 700 12.6, v. 1000 13.9
Suitero v. 700 24.6, v. 1000 26.2

sunnuntai 3. maaliskuuta 2013

Kuopio 22.2.

Tähtilinda v. 700 33.0, v. 1000 33.6
Olivia Punk v. 700 34.6, v. 1000 34.7
Histuli v. 700 26.3, v. 1000 26.7
Briso Hamilton v. 700 16.2, v. 1000 18.5
Tähti Assi v. 600 30.9, v. 1000 31.2
Lit Mane v. 700 18.0, v. 1000 17.8
Futuristic v. 700 16.2, v. 1000 18.3
Good Expert v. 700 16.1, v. 1000 17.5
Viking Wonder v. 700 16.9, v. 1000 19.1