Hae tästä blogista

sunnuntai 29. maaliskuuta 2009

Jyväskylä 27.3

BWT Marco v. 700 15.3, v. 1000 15.9
Front Made v. 700 15.9 v. 1000 18.4
Vekas Katrin v. 700 13.4, v. 1000 15.5
Flickas Debutant v.700 14.6, v. 1000 16.0

lauantai 28. maaliskuuta 2009

Kaustinen 28.3.

Raisu Jussi v. 700 24.8, v. 1000 27.7
Joker Leader v. 700 17.7, v. 1000 18.7
Rocket Queen v. 700 14.3, v. 1000 15.7
Satin de Satellite v. 700 13.5, v. 1000 14.7
Einomies v. 700 24.2, v. 1000 25.1
Speedy Kos v. 700 11.5, v. 1000 13.1
Plantom v. 700 22.1, v. 1000 23.2
Melinatar v. 700 31.2, v. 1000 31.9
Magic Fly By v. 700 14.8, v. 1000 16.4
Little Needle v. 700 15.3

Jokimaa 26.3.

Zazak Betzei v. 700 12.7, v. 1000 14.5
Carolus Ride v. 700 13.2, v. 1000 15.4
Only Texwiller v. 700 12.2, v. 1000 14.2
B. Turolii v. 700 23.5, v. 1000 24.8
Art Moderne v. 700 12.3, v.1000 14.3

Turku 23.3.

William Step v. 700 14.8, v. 1000 16.8
Rainbow Xara v. 700 17.2, v. 1000 18.0

keskiviikko 25. maaliskuuta 2009

Vermo 25.3

Nahkaparturi v. 700 26.4, v. 1000 27.8
Unchain My Heart v. 700 14.0, v. 1000 16.4
Mountain Cindy v. 700 15.9
G.R. Delly v. 700 15.0, v. 1000 16.1
A.L. Viku v. 700 25.8, v. 1000 26.6
In Smooth Action v. 700 12.4, v. 1000 13.8
Visul v. 700 23.7, v. 1000 24.5
Vanquish v. 700 11.3, v. 1000 13.5
Bratt Wurst v. 700 12.9, v. 1000 14.5
Gamble Game v. 700 15.5, v. 1000 16.5
My Shamrock v. 700 14.2, v. 1000 15.2
Golden Unicorn v. 700 14.9, v. 1000 16.4

Teivo 24.3

Lindan Tyttö v. 700 31.8
Callela Manhattan v. 700 19.0, v. 1000 19.7
Wind of West v. 700 13.1, v. 1000 15.3
Adsila Careliano, v. 700 14.4, v. 1000 15.7
Arbok v. 700 12.9, v. 1000 14.5
Jet Mario v. 700 12.2, v. 1000 14.3
Diamond Kid v. 700 11.6, v. 1000 13.9
Riisik v. 700 27.4, v. 1000 28.6
Korento v. 700 26.2, v. 1000 27.7
Old Maid Hall v. 700 12.7, v. 1000 14.0
Havanna Jesse v. 700 17.5, v. 1000 17.5

Vermo 21.3.

Night Duran v. 700 16.8, v. 1000 17.4
Villex v. 700, 24.8, v. 1000 24.8
Silvery Silvia v. 500 14.9, v. 1000 17.7
Shakira Gwin v. 700 15.5, v. 1000 16.7

Jokimaa 19.3.

Future Way v. 700 15.4, v. 1000 16.7
Tuulivoima v. 700 29.3, v. 1000 29.3
Amador Action v. 700 15.0, v. 1000 16.5
Unique Groenhof v. 700 15.6, v. 1000 17.1
Rite Boy v. 700 14.6, v. 1000 15.3

keskiviikko 18. maaliskuuta 2009

Vermo 18.3.

New Hopesin v. 70015.7, v. 1000 15.7
Southwind Vennae v. 700 14.7, v. 1000 15.4
My Shamrock v. 700 16.2, v. 1000 15.9
Alice Laukko v. 700 15.4, v. 1000 15.4
G. Moll, v. 700 11.3, v. 1000 13.5
Jasmin-Vin v. 700 29.7, v. 1000 30.5
Lass Dahir v. 700 15.6, v. 1000 16.0
Golda Immortal v. 700 15.6, v. 1000 16.7

Teivo 17.3.

Fanilla v. 700 29.7, v. 1000 31.2
Vilkun Poika v. 700 29.4, v. 1000 29.8
Quattro Pilot v. 700 16.1, v. 1000 17.1
Herald Point v. 700 17.6, v. 1000 18.1
Heaven Töll v. 700 12.3, v. 1000 14.6
Special Edition v. 70012.4, v. 1000 14.7
Sun Remo v. 700 13.5, v. 1000 15.4
For Ever Mine v. 700 14.4, v. 1000 16.1
Linda's First Love v. 700 12.6, v. 1000 14.5
Photon v. 700 13.3, v. 100015.0
Marilyn Hac v. 700 14.9, v. 1000 16.1
Via Quick Jobie v. 700 14.8, v. 1000 16.0
Multi Sea v. 700 15.9, v. 1000 16.3
Melinatar v. 700 28.3, v. 1000 30.0

tiistai 17. maaliskuuta 2009

Oulu 16.3.

Barbe Pride v. 700 17.2, v.1000 18.6
Prize Bell v. 700 15.7, v. 1000 18.3
Samantha Flight v. 700 14.2, v. 1000 15.7
Airbag v. 700 14.8, v. 1000 15.3
Joker Leader v. 700 15.4, v. 1000 16.4

sunnuntai 15. maaliskuuta 2009

Joensuu 14.3.

Resorilla v. 700 26.2, v. 1000 27.1
Exponent Leber v. 700 12.2, v. 1000 14.0
Tapatinga v. 700 14.6, v. 1000 16.1
Ramiini v. 700 22.6, v. 1000 23.9
Jooseppisin v. 700 15.8, v. 1000 18.1

Ylivieska 13.3.

Jalabert v. 700 14.0, v. 1000 15.9
Dark Boy v. 700 15.5, v. 1000 17.0
Ellan Kymppi v. 700 27.2, v. 1000 27.6
Little Needle v. 700 13.6, v. 1000 15.9

perjantai 13. maaliskuuta 2009

Jokimaa 12.3.

Argon v. 700 12.9, v. 1000 14.0
Nelly Furtado v. 700, v. 1000 16.4
BWT Honkaboys, v. 700 14.2, v. 1000 15.0
Löytävä v. 700 26.1, v. 1000 25.9
Bosse v.700 15.5, v.1000 16.5

keskiviikko 11. maaliskuuta 2009

Vermo 11.3.

Southwind Vennae v. 700 11.9, v. 1000 14.3
Network Dude v. 700 13.3, v. 1000 14.4
Lindy's Quick Dame v. 700 11.6, v. 1000 12.6
Extreme Energy v. 700 12.6, v. 1000 14.5
Trendy Kemp v. 700 14.0, v. 1000 15.8
Albert Ale v. 700 15.7, v. 1000 16.1
Turon Viima v. 700 27.9, v. 1000 27.0

Teivo 10.3.

Kihin Marski v. 700 33.2, v. 1000 34.0
Havanna's Beth v. 700 14.4, v. 1000 15.2
Thunder Harbor v. 700 14.9, v. 1000 15.3
Express Merett, v. 700 13.3, v. 1000 13.8
Golden Unicorn, v. 700 16.1, v. 1000 17.5
Joy Boy v. 700 15.0, v. 1000 16.7
Lady Bonbon v. 700 17.3, v. 1000 17.4