Hae tästä blogista

tiistai 10. toukokuuta 2016

Seinäjoki 30.4.

Pitch Command v. 700 10.9, v. 1000 11.6
Prayer's Hope v. 600 13.9, v. 1000 14.6
Pilsker v. 700 23.9, v. 1000 24.0
Ryti-Tyttö v. 700 26.2, v. 1000 27.0
Oracle v. 700 17.8, v. 1000 17.3
Joe Di Maggio v. 700 13.4, v. 1000 13.3
Venice v. 700 10.0, v. 1000 11.5
Siirin Älli v. 700 21.2, v. 1000 21.8
Victory Bonsai v. 700 11.0, v. 1000 12.3
Ed You v. 700 9.0, v. 1000 10.1
Zumurella v. 700 10.7, v. 1000 13.7
Myriam Kemp v. 700 13.9, v. 1000 15.3
Fiiling v. 700 23.8, v. 1000 25.1

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti